سازوکارهای بهبود دسترسی کشاورزان به خدمات کشاورزی ارگانیک ( مورد مطالعه: استان قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل سازوکارهای بهبود دسترسی کشاورزان به خدمات کشاورزی ارگانیک در استان قم به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را16000 از کشاورزان منطقه تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 262 نفر از آنان به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب و از طریق مصاحبه مورد بررسی قرار‌ گرفتند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن بوسیله اساتید و متخصصین بررسی و پایایی مقیاس اصلی آن یعنی سازوکارهای بهبود دسترسی به خدمات نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( 75/0 =α) بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده هر دو شاخص ارزیابی ابزار گرد آوری داده‌ها حاکی از مناسب بودن آن در ابعاد روایی و پایایی بودند.جهت انجام تحلیل‌های آماری از نرم افزارهای LISRELwin8.5 و SPSSwin18 استفاده شد. همچنین از روش تحلیل عاملی تأییدی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل ضرایب سازو‌کارها و طبقه‌بندی آنها استفاده گردید. نتایج این بررسی نشان داد که در میان سازوکارهای بهبود دسترسی کشاورزان به خدمات کشاورزی ارگانیک‌، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی، بهبود توانمندی کشاورزی در دسترسی و استفاده از نهاده‌های ارگانیک، برخورداری از تسهیلا‌ت اعتباری و خدمات ارتباطی-اطلاعاتی در خصوص تولید محصول ارگانیک، از اهمیت بسیاری برخودارند. با توجه به شاخص‌های برازندگی می‌توان گفت که مدل اندازه-گیری سازوکارهای بهبود دسترسی کشاورزان به خدمات کشاورزی ارگانیک و تولید محصول ارگانیک جهت برازش روابط بین سازه‌ها و نشانگرهای مربوط به هر سازه معتبر و قابل قبول می‌باشد. نشانگر های هر سازه با ذکر ضرایب مربوطه شناسایی و معرفی شده اند.
واژه‌های کلیدی : سازوکارهای بهبود، کشاورزی ارگانیک، خدمات، استان قم.

کلیدواژه‌ها


  1. Aertsens, J., Mondelaers, K., Verbeke, W., Buysse, J., and Huylenbroeck, G. V., (2011). The influence of subjective and objective knowledge on attitude, motivations and consumption of organic food. British Food  Journal, 113 (11): 1323-1378.
  2. Agricultural Jihad Organization of Qom Province,.(2016). Organic crop production in Qom Province,. Implementation of the IPM project in Qom Province. (In Farsi).
  3. Alibeigi, A., Darehzereshki, M., Khaki, M., (2011). Farmers' Attitudes toward Modern Agricultural Teaching: Study of Mehriz and Khatam. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development.No 4:567-577. (In Farsi).
  4. Aryal, K.P., Chaudhary, P., Pandit, S., and Sharma, G., (2009). Consumer’s willingness to pay for organic products: a case from Kathmandu valley. Journal of Agriculture and Environment, 10 (1): 12-22.
  5. Asadi, A., and Naderi Mahdi, K., 2009. Sustainable Agriculture. Payam Noor University Press. Tehran. (In Farsi).
  6. Autio, M., (2004). Finish young peoples narrative construction of consumer identity. International journal of Consumer Studies, 28:399-398.
  7. Baba Akbari Sari, M.,  Asadi, A., Akbari, M., Fakher Zadeh, SA., and Sookhtanloo, M., (2008). An investigation  of the Consumer attitude and  effective  factors in adoption of agricultural organic products. Iranian Journal of Agriculrural Economics and Development Research, 39 (1): 133-144. . (In Farsi).
  8. Balali, H., and Motaghed, M.,(2014). Modeling Economic Behavioral Economic Insurance of Blue Wheat Using System Thinking Approach. Journal of Agricultural Economics and Development, 28(2):125-137. (In Farsi).
  9. Brandt, K., (2007). Organic agriculture and Food utilization. Issue paper.

10. Dinpanah, G., Lashgarara, F.,Mohajeri, M.,(2014). Investigating the Effect of Farmer's School (FFS) Approach on Farmer Knowledge and Information Management Sharifabad district of Alborz city. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development. No 4:787-794. (In Persian).

11. Enayati Rad, M., Ajili, A., Rezaei Moghadam, K., and Biseani, M.,(2009). Factors Affecting the Knowledge of Corn Farmers in Sustainable Agriculture in the Northwest of khuzestan. Iranian Journal of Agricultural Extension and Education, Pp.68-59. (In Farsi).

12. Falaki, M., (2005).Analysis of contex and driving forces and obstacles in applying information technology in agricultural extention system, MSc  thesis. Agricultural  Extention and  Education Department. Factulty of Agricultural , University of Tehran. (In Farsi).

13. Ghorbani, M., Darijani, A., Koocheki, A.R., and  Zare Mirakabad, H.,(2008). A Model for Pre- Estimation of Production of Organic Cotton in Iran; Case Study of Khorasan Province. Asian Journal of Plant Sciences, 7(1):13-17. (In Farsi).

14. Hosseini, SJ., and Ajoudani, Z., (2012). Affective factors in adooting organic farming in Iran annals of biological research,3 (1) :601-608. (In Farsi).

15. Kalantari,Kh., (2012). Structural equation modeling in socio - economic studies (with the LISREL and SIMPLIS program). Second Print,. Saba Culture Publishing.

16. Khaledi, M., Liaghti, H., Mohammadamini, M., and Weseen, S., (2011). Assessing the barriers to conversion to organic farming in Canada Environmental science vol 8, pp 109-126. (In Farsi).

17. Keramer, B., & Ward, P.,( 2018). Research for agricultural insurance in South Asia: A regional dialogue. International Food Policy Research Institute (IFPRI).

18. Kukreja, R., and Meredith, S., (2011). Resource Efficiency and Organic Farming: Facing up to the challenge.

19. Kumarray, A., & Achaya, T.,(2004). Information Technology Principles and Applications. Prentice Hall India, Private Limited, New Dehli. 136Pp.

20. Lashgar Ara, F., and Asadi, A., (2008). An analysis of factors influencing Lorestan provinces farmers’ adoption of sustainable agriculture. Iranian Journal of Agricultural Science, 39(2): 97-104. (In Farsi).

21. Lavai Adriani,. R., Shaabanali Fami, Hossein., Sharifian, Farshid., Fathollahi Galam Bahri, S., Amiri, A.,(2015).   A model of the limiting factors of consumption of organic products from the viewpoint of agricultural experts in Karaj county: a grounded theory. Journal of Economic Research and Development of Iran. Value: 2-47, No,3, PP:647-656. (In Farsi).

22. Makatouni, A.,( 2002). What motivates consumers to buy organic food in UK Results from a qualitative study? British Food Journal. 104 (3/4/5): 345-352.

23. Motiei Langroudi, SH.,  Rezvani, MR.,  Faraji Shabbar,  H., and Khaje shahkuhi, ASR., (2010). Sustainable Analysis of Family  Farm Operational systems and Rural Production Cooperatives. (In Farsi).

24. Office of Environment and Health Food,(2015). Influencing food environments for healthy diets. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

25. Rafiei, L.,Seddigi H., Pezeshki rad, G., (2013). Investigating the Role of Knowledge, Attitudes and Information Resources of Wheatmasters in the Acceptance of Protective Towing (Case Study: Arak County). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, No. 4:645-654 . (In Farsi).

26. Rajabi, A., Shaban­Ali Fami, H., and Pourati, M., (2013). Investigating the Components of Adoption of Organic Agricultural Products from Consumer Perspective (Case Study of Karaj City). Quarterly Journal of Food Science and Technology, No. 38: 33-43. (In Farsi).

27. Rana, SS., (2014). Organic Farming. Retrieved From: http://hillagric. In/edu/coa/agronomy/ lect/ agron

28. Salami, Mohammad ,A.,  (2017). Production of organic products and reduction of chemical use in Qom province, Retrieved from: https://www.yjc.ir/fa/news/6283142.

29. Satish, B A., Bhaveshananda, S., and Sengupta, B.,(2012). Organic  agriculture: Way  towards  sustainable development. International  journal of environmental science, 3 (1): 209-216.

30. Soleymani, S., (2008). Factors Affecting Acceptance of Sustainable Agriculture by Wheaters Covered by the Axis of Wheat (Marvdasht Area). Journal of Extension and Agricultural Economics,1 (3): 69-80. (In Persian).

31. Tatlidial, FF.,  Boz, I., and Tatlidil, H., (2009). Farmers perception of sustainable agriculture and its determinants: A case study in Kahramanmaras Province of  Turkey. Environmental Development Sustainable, 11: 1091-1106.

32. United  Nations Environment Programme (UNEP). (2010). Organic agriculture: opportunities for promoting trade, protecting  the  environment  and  reducing  poverty: Case  studies from East Africa.

33. Vasileva, E., Ivanova, D., Tipova, N., and Stefanov, S., (2018). Quality of organic foods—a model for comparative analysis. Organic Agriculture.

34. World Bank. (2018).  Agricultural Technology and Agrribusiness Advisory Services. The World Bank IBRD. IDA.

35. World Bank.( 2018).  Agriculture Finance & Agriculture Insurance. The World Bank IBRD. IDA.

Zhou, L., and Chen, T., (2007). Consumer perception of organic food in Urnqi. Contributed Paper prepared for presentation at the 105th EAAE Seminar, International Marketing and International Trade of Quality Food Products Bologna, Italy.