دلایل عدم موفقیت ترویج کشاورزی با استفاده از تئوری بنیانی (مورد مطالعه: جهاد کشاورزی استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه ترویج کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

ترویج کشاورزی ابزار سیاسی ساختاری مهمی در کمک به کشاورزان برای رقابت در بازار جهانی است. خدمات ترویج و آموزش کشاورزی در بسیاری از جهات گسترش یافته­اند و طیف گسترده­ای از فعالیت­ها را در بر گرفته­اند. با این­حال، اگرچه سازمان ترویج دولتی در کشورهای در حال توسعه متداول می­باشد، اثربخشی فعالیت­های ترویج به­علت بسیاری از کاستی­ها و وجود برخی چالش­ها، پایین است و با شکست مواجه شده­اند. بنابراین، در سازمان ترویج موفقیت حاصل نشده است و مدل ترویج کنونی به اصلاح نیاز دارد.از این­رو، در این پژوهش سعی شده است به مطالعه­ی دلایل عدم موفقیت ترویج با استفاده از تئوری بنیانی کلاسیک پرداخته شود. در این راستا، جامعه­ی مورد مطالعه کارکنان جهاد کشاورزی و کشاورزان پیشرو در شهرستان خرم آباد بودند که از طریق روش نمونه­گیری هدفمند (15 نفر) انتخاب شدند. در تحقیق حاضر نتیجه­ی کدگذاری داده­های گردآوری شده به شیوه­های مختلف مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارک، استخراج 90 مفهوم و 14 مقوله بود. نتایج پژوهش نشان داد، مقوله­های "کم توجهی به بخش کشاورزی"، "سیاست­های اجرایی"، "عوامل اقتصادی"، "ضعف ساختاری"، "ضعف مدیریتی"، "به روز نبودن دانش فنی و فردی کارشناسان"، "ضعف نظام آموزش عالی" و "ضعف در امکانات" تحت عنوان دلایل عدم موفقیت ترویج دسته­بندی شدند. مقوله­های راهبردی نیز شامل "بازنگری در آموزش کارشناسان و توانمندسازی آن­ها"، "توجه به خواست و نیازهای کشاورزان"، "ارایه برنامه­ریزی و برنامه­های اثربخش"، "نظارت و پاسخگویی"، "امنیت شغلی" و "تعادل بین ارکان ترویج" شدند. در این رابطه، از جمله پیشنهادهای ارایه شده در راستای مقوله­ی آموزش کارشناسان ترویج و توانمندی آن­ها می­باشد، که در این راستا پیشنهاد شده است که کلاس­های آموزشی ضمن خدمت به­منظور به­روز نمودن علم کارکنان و افزایش سطح آگاهی و مهارت آن­ها برگزار گردد.  

کلیدواژه‌ها


  1. Albore, A. (2018). Review on Role and Challenges of Agricultural Extension Service on Farm Productivity in Ethiopia. International Journal of Agricultural Education and Extension, 4(1), 93-100.
  2. Alizadeh, N., Sedighi, H., Pezashki Rad., Gh., & Ferasatkhah, M. (2017). Analysis of Effective Components on Educational Transformative in Agricultural Higher Education System in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(1), 43-53. (In Farsi).
  3. Alizadeh, N., Alipour, H., Sadat Mirtorabi, M., & Moazen, Z. (2018). Effective Components in Transformation Agricultural Extension System in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49(2), 331-345. (In Farsi).
  4. Altalb, A. A. T., & Filipek, T. (2016). The knowledge level of farmers towards agricultural extension nlublin province-poland. International Journal of Agricultural Extension and Rural Development studies3(1), 21-29.
  5. Anandajayasekeram, P. (2008). Concepts and practices in agricultural extension in developing countries: A source book. ILRI (aka ILCA and ILRAD).
  6. Anderson, J. R., & Feder, G. (2004). Agricultural extension: Good intentions and hard realities. The World Bank Research Observer19(1), 41-60.
  7. Argabright, K., McGuire, J., & King, J. (2012). Extension through a new lens: Creativity and innovation now and for the future. Journal of extension50(2), 1-7.
  8. Atsan, T., Isik, H. B., Yavuz, F., & Yurttas, Z. (2009). Factors affecting agricultural extension services in Northeast Anatolia Region. African Journal of Agricultural Research4(4), 305-310.
  9. Babu, S. C., Joshi, P. K., Glendenning, C. J., Asenso-Okyere, K., & Sulaiman, R. V. (2013). The state of agricultural extension reforms in India: Strategic priorities and policy options. Agricultural Economics Research Review26(2), 159-172.

10. Benson, A., & Jafry, T. (2013). The state of agricultural extension: an overview and new caveats for the future. The Journal of Agricultural Education and Extension19(4), 381-393.

11. Chowa, C., Garforth, C., & Cardey, S. (2013). Farmer experience of pluralistic agricultural extension, Malawi. The Journal of Agricultural Education and Extension19(2), 147-166.

12. Claire, J., Glendenning, S. B., & Kwadwo, A. (2010). Review of Agricultural Extension in India, Are Farmers’ Information Needs Being Met. IFPRI Discussion Paper 01048. RetrievedJuly6, 2012, from http://www. ifpri. org/sites/default/files/publications/ifpridp01048. pdf.

13. Davis, K., Swanson, B., Amudavi, D., Mekonnen, D. A., Flohrs, A., Riese, J., ... & Zerfu, E. (2010). In-depth assessment of the public agricultural extension system of Ethiopia and recommendations for improvement. International Food Policy Research Institute (IFPRI) Discussion Paper, (01041), 1-68.

14. Deady, R. (2011). Reading with methodological perspective bias: A journey into classic grounded theory. The Grounded Theory Review, 10(1), 41-57.

15. Dunnington, R. M. (2012). The nature and determinants of presence among nursing students participating in high fidelity human patient simulation. The Ohio State University, 1-392.

16. Egan, T. M. (2002). Grounded theory research and theory building. Advances in developing human resources4(3), 277-295.

17. Eicher, C. K. (2007). Agricultural extension in Africa and Asia. Michigan State University, Department of Agricultural, Food and Resource Economics, Staff Papers, (7431), 1-24.

18. Evans, G. L. (2013). A novice researcher’s first walk through the maze of grounded Theory: Rationalization for Classical Grounded Theory. Grounded Theory Review12(1), 37-55.

19. Fernandez, C. (2012). Guest Editorial, Themed Section. The Grounded Theory Review,11(1), 27.

20. Ferroni, M., & Zhou, Y. (2012). Achievements and challenges in agricultural extension in India. Global Journal of Emerging Market Economies, 4(3), 319-346.

21. Garson, D. (2012).  Grounded Theory. Statistical Associates Publishing, 1-15. http: // www.statisticalassociates.com

22. Giske, T., & Artinian, B. (2007). A personal experience of working with classical grounded theory: From beginner to experienced grounded theorist. International Journal of Qualitative Methods6(4), 67-80.

23. Halaweh, M. (2012). Integration of grounded theory and case study: An exemplary application from e-commerce security perception research. JITTA: Journal of Information Technology Theory and Application, 13(1), 31-51.

24. Halaweh, M., Fidler, C., & McRobb, S. (2008). Integrating the grounded theory method and case study research methodology within is research: A possible'road map'. ICIS 2008 Proceedings, 165.

25. Hellin, J. (2012). Agricultural extension, collective action and innovation systems: Lessons on network brokering from Peru and Mexico. The Journal of Agricultural Education and Extension18(2), 141-159.

26. Isomottonen, V. (2011). Theorizing a one-semester real customer student software project course. Jyvaskyla studies in computing, 1-18.

27. Jefferies, P. L. (2015). ‘Just Normal’: a grounded theory of prosthesis use (Doctoral dissertation, Dublin City University).

28. Jeggels, J. D. (2009). A reflection on the application of grounded theory in the exploration of the experiences of informal carers. Curationis, 32(2), 21-30.

29. Jones, M., & Alony, I. (2011). Guiding the use of Grounded Theory in Doctoral studies–an example from the Australian film industry. International Journal of Doctoral Studies, 6, 95-114.

30. karimi gougheri, H., Rezaei Moghaddam, K., & Rezaei, A. (2018). Social Network Analysis, a new approach to Explain Pluralistic Extension and Education System: The case of Kerman Province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49(2), 311-329. (In Farsi).

31. Langellier, A. (2015). The Rhetoric of Ben Bernanke: A Grounded Theory Approach, 1-28.

32. Lee, Y., An, D., & Kim, T. (2017). The Effects of Agricultural Extension Service on Farm Productivity: Evidence from Mbale District in Uganda. 1-11.

33. Marsh, S. P., & Pannell, D. (2000). Agricultural extension policy in Australia: the good, the bad and the misguided. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics44(4), 605-627.

34. Martin, P. Y., & Turner, B. A. (1986). Grounded theory and organizational research. The journal of applied behavioral science22(2), 141-157.

35. Mutimba, J. K. (2014). Reflections on agricultural extension and extension policy in Africa. South African Journal of Agricultural Extension42(1), 15-26.

36. Oladele, O. I. (2004). Effect of World Bank loan withdrawal on the performance of agricultural extension in Nigeria. Nordic Journal of African Studies13(2), 141-145.

37. Petrovic, Z., Jankovic, D., & Cikic, J. (2010). Problems in the extension work and farmers' needs in Serbia. Economics of Agriculture, 57, 91-98.

38. Rezaei-Moghaddam, K., & Karami, E. (2008). Developing a green agricultural extension theory. International Journal of Sustainable Development and Planning3(3), 242-256.

39. Rahimi Feyzabad, F., & Yazdanpanah, M. (2014). Factors Affecting Continued Participation of Farmers in Training – Extension Classes in Aleshtar District, Iran. Journal of agriculture education administration research, 31, 46-57.(In Farsi).

40. Rivera, W. M. (2001). Agricultural and rural extension worldwide: Options for institutional reform in the developing countries.  FAO, 1-49.

41. Rivera, W. M., & Rasheed Sulaiman, V. (2009). Extension: object of reform, engine for innovation. Outlook on agriculture38(3), 267-273.

42. Suvedi, M., & Ghimire, R. (2015). How Competent Are Agricultural Extension Agents and Extension Educators In Nepal?  1-27.

43. Swanson, B. E. (2006). Seminal Article Series The Changing Role of Agricultural Extension in a Global Economy. Urbana51, 61801.

44. Teik-Cheok Loy, J. (2011). Dynasting Theory: Lessons in learning grounded theory. Grounded Theory Review10(2), 45- 62.

45. Wagoro, M. C. A. (2016). A grounded theory of the Kenya human interaction model for mental health nursing practice (Doctoral dissertation, University of Cape Town), 1-280.

46. Wan, J., Liang, L., & Wan, D. (2013). Research on Risk Factors of ICT Commercialization with Grounded Theory. Journal of Computers8(9), 2356-2365.

47. Wesley, A., & Faminow, M. (2014). Background Paper: Research and Development and Extension Services in Agriculture and Food Security. Asian Development Bank Economics Working Paper Series, (425), 1-31.

48. Yazdanpanah, M., & Rahimi Feyzabad, F. (2015). Factors Affecting Aleshtar District Farmers’ Satisfaction And Loyalty towards Extension Training Classes. Journal of agriculture education administration research, 33, 56-72. (In Farsi).

Yazdanpanah, M., & Rahimi Feyzabad, F. (2017). Investigating Iranian Farmers' Satisfaction With Agricultural Extension Programs Using the American Customer Satisfaction Index. Journal of Agricultural & Food Information, 18(2), 123-135.