دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 179-379 
12. مؤلفه‌های تاثیرگذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران

صفحه 331-345

ندا علیزاده؛ حسن علیپور؛ مهدیه السادات میرترابی؛ زینب موذن