آثار ویژگی های لکسیکوگرافیک مصرف کنندگان در تقاضای محصولات نوین شیلاتی: مطالعه موردی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

گوشت انواع ماهی، به لحاظ دارا بودن پروتئین و چربی با کیفیت بالا و فراوانی انواع مواد معدنی و ویتامین­هایی که در آن موجود است، به­عنوان یک غذای کامل محسوب می­شود. در این مطالعه به­منظور بررسی رفتار مصرف‌کنندگان در بازار ماهی (پرورشی، دریایی و فیله ماهی) بر­پایه ترجیحات لکسیکوگرافیک، مصرف‌کنندگان به دو دسته کیفیت­گرا و قیمت­گرا تقسیم بندی شدند و برای محاسبه کشش­های قیمتی و درآمدی آنان به تفکیک مدل رفتاری آنان، از سیستم تقاضای تقریباً ایده­آل درجه دو استفاده شد. برای رسیدن به اهداف مطالعه از پرسشنامه در سال 1394 در استان مازندران استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می­دهد رفتار افراد بر حسب کیفیت‌گرایی و قیمت‌گرایی متفاوت است و میانگین کشش درآمدی ماهی دریایی برای افراد کیفیت‌گرا 16/1 و برای افراد قیمت‌گرا 3/1 است. بنابراین، هر دو گروه در رده کالاهای لوکس قرار دارند. کشش قیمتی ماهی دریایی برای افراد کیفیت­گرا 59/0- و قیمت­گرا 63/0- است. از آن­جا که در استان مازندران تعداد افراد کیفیت­­گرا بیش از افراد قیمت­گرا است؛ بنابراین، سیاست­گزاران در جهت افزایش مصرف ماهی در این استان باید بهبود کیفیت ماهی و محصولات آن­را در اولویت اولیه خود قرار دهند، که می­توان به افزایش تنوع در مصرف ماهی و معرفی محصولات نوین شیلاتی در جهت بهبود کیفیت ماهی پرداخت.

کلیدواژه‌ها


  1. Adhikari, M., Paudel, L., & Honuston J. (2012). The impact of cholesterol information on meat demand: Appliacation of an updated cholesterol index. Journal of Food Distribution Research, 37(2), 61-69.
  2. Azizi, J. & Torkamani, J. (2001). Functions applicant's estimate meats. Agricultural Economic and Development, 9(34), 217-237. (In Farsi).
  3. Bakhshude M. & Fathi, F. (2015). Food security changes form eliminating of energy subside in meat market. Journal of Agricultural Economics and Development. 3(1), 1-9.
  4. Banks J, & Blundell, A. (1997). Quadratic angel curves and consumer demand. The Review of Economics and Statistics, 79(4), 527-539.
  5. Batte, T.M. & Beaverson, J. (2004). Customer Willingness to Pay for Multi-Ingredient Processed Organic Food Products.American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Denver, Colorado.
  6. Brett, R. & Gelso, J. (2003). The influence of ethical attitudes on the demand for environmental recreation: incorporating lexicographic preferences. Ecological Economics, 53(2), 35-45.
  7. Cooper, J.C. Hanemann.G., & Signorello, M. (2002). One-and-One-Half-Bound Dichotomous- Choice ContingentValuation. The Review of Economics and Statistics, 84(4), 742-750.
  8. Cox, M.A. (2009). Multidimensional scaling as an aid for the analytic network and analytic hierarchy processes. Jouranl of data science, 7(3), 381-396.
  9. Deaton, A. & Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. American Economic Review. 70(3), 312-326.

10. Gharibnavaz, M. (2007). The effect of income distribution on consumption pattern of households in urban and rural, model QAIDS. Msc. Thesis, University of Shiraz. (In Farsi).

11. Ghoreshi, A. & Sadrolashrafi, M. (2005). Estimating the demand for meat with using of AIDS model. Agriculture Science, 11(3), 133-143. (In Farsi).

12. Karagiannis, G., Katranidis, S., & Velentzas, K. (2000). An error correction almost ideal demand system for meat in Greece. Agricultural Economics, 22, 29-35.

13. Laraki K. (1989). Food subsidies: A case study of price reform in morocco. Lsms working paper. NO 50.

14. Liu, K. & Chern, W. (2003). Food demand in urban china: An application of a multi-stage censored demand system. Paper prepared for presentation at the American agricultural economics. Association annual meeting. Montreal, Canada.

15. Liu K. & Sun, C. (2009). A globally flexible, quadratic almost ideal demand system: an application for meat demand in Taiwan. Department for economics. National chung Cheng University.

16. Pakdaman, M. (2009). The effect of reforming of food subsidies on food security sector in Iran. Msc. Thesis, University of Shiraz. (In Farsi).

17. Safavi, R. (2001). Estimating the demand for protein products in Iran. Agricultural research, 1(2), 152-167. (In Farsi).

18. Skripnichenko, A., & Chen, K. (2002). Estimation of an effectively globally regular demand system: An application to United States meat consumption. Empirical Economics, 27(2), 601-606.

19. Spash, C.L., & Hanley, N. (2000). Preferences, information and biodiversity preservation. Ecological Economics, 12(4), 191-208.

20. Taljaard, P.R., van Schalkwyk, H.D., & Alemu, Z.G. (2009). Choosing between the AIDS and Rotterdam models: A meat demand analysis case study, Agrekon. 45(2), 158-172.

21. Tarmast, G.H. (2000). Almost Ideal Demand System Parameter Estimation and demand for a group of Iranian food. Agricultural Science, 10 (3), 59-73. (In Farsi).

22. Weliwita, A., Nyange, D., Tsujii, H. (2003). Food Demand Patterns in Tanzania: A Censored Regression Analysis of Microdata, Sri Lankan. Journal of Agricultural Economics, 5 (1), 9-18.

23. Wenye, Y. (2010). Food demand in rural china: a study of rural household models. Ph.D. thesis The Ohio State University.