ارزیابی مالی تکنولوژی کشاورزی حفاظتی در تولید محصول گندم استان فارس (رویکرد تابع هزینه ترانسلوگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران

چکیده

یکی ازجنبه‌های مهم مدیریت پایدار زمین، کشاورزی حفاظتی و اصول مربوط به خاک‌ورزی و آماده سازی زمین جهت کاشت محصول می‌باشد. هدف کلی کشاورزی حفاظتی، استفاده بهتر از منابع کشاورزی به واسطه مدیریت بهینه منابع خاک، آب و بطور کلی منابع زیستی است، بطوریکه استفاده از عوامل تولید خارجی را به حداقل ممکن برساند. بنابراین با توجه به اینکه برنامه‌ریزان و سیاستگزاران در تصمیمات خود همواره بر تحلیل‌های هزینه-فایده تکیه می‌نمایند و این تحلیل‌ها نیز بر پایه کمی و پولی استوار است، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مالی کاربرد کشاورزی حفاظتی در تولید گندم در استان فارس انجام شده است. بر اساس نتایج ارزیابی مالی، سود ناخالص حاصل از هر هکتار کشت بی‌خاکورزی گندم 5/2 برابر سودناخالص حاصل از کشت مرسوم در هر هکتار گندم می‌باشد که علت آن را می‌توان از یک طرف به بیشتر بودن بازدهی محصول در تکنولوژی حفاظتی و از طرف دیگر به پایین بودن هزینه‌های لازم جهت کاشت یک هکتار گندم در سیستم مذکور بیان نمود. همچنین بر اساس نتایج، پارامترهای برآورد شده تابع هزینه حاکی از آن است که با پذیرش تکنولوژی حفاظتی، می‌توان هزینه کل را به میزان 36 درصد کاهش داد. به عبارت دیگر تغییر تکنولوژی از کشاورزی مرسوم به کشاورزی حفاظتی، به طور متوسط در منطقه مورد بررسی، منجر به صرفه-جویی 8383 هزار ریال در هزینه تولید محصول گندم خواهد شد. بدین ترتیب انتظار می‌رود با ترویج این قبیل تکنولوژی بتوان به اقتصادی‌تر شدن فرآیند تولید در بخش کشاورزی کمک نمود.

کلیدواژه‌ها


 1. Abbona, E.A., Sarando’n, S.J., Maracas, M.E. & Astier, M. (2007). Ecological sustainability evaluation of traditional management in different vineyard systems in Berisso, Argentina. Agriculture, Ecosystems and Environment, 119, 335–345.
 2. Abedi, S. (2013). Economic and Environmental Evaluation of Conservation Agriculture of Wheat in Farce Province. PhD Dissertation. Tehran University. (In Farsi)
 3. Aune J.B., Nyanga P., & Fred H. (2012). A Monitoring and Evaluation Report of the Conservation Agriculture Project 1 (CAP1) in Zambia. Noragric Report No.68. Department of International Environment and Development Studies. Noragric Norwegian University of Life Sciences (UMB).
 4. Afzalinia, S., Dezfuli, A., Dastfal, M., Talati, M. H., Mirzavand, J., Nahid, N. & Nekui, M. (2010). Conservation Agriculture, Necessity or Choice. Fars Agricultural Organization. Loh Khiyal Publications. (In Farsi)
 5.  Anonymous. (2011). Agricultural statistics of Ministry of Agriculture, Iran. (In Farsi)
 6. Anonymous. (2012). Comprehensive plan for conservation agriculture. Fars Agricultural Organization, Iran. (In Farsi)
 7. Borge ES. (2010). Conservation farming in the central and southern provinces of Zambia - a study of the characteristics of CF and the reasons for adoption. M.Sc thesis. Noragric, Norwegain University of Life Sciences.
 8. Dashti, GH. & Shorafa, S. (2010). Analysis of Economic Benefits Resulting from Scale and Optimal Size in Tehran Provinces Poultury Firms, Agricultural Economic and development,    17(68), 17-35. (In Farsi)
 9. Erenstein O. Sayre K. Wall P. Dixon J. & Hellin, J. (2008). Adapting no-tillage agriculture to the conditions of smallholder maize and wheat farmers in the tropics and sub-tropics. In T. Goddard, M. Zoebisch, Y. Gan, W. Ellis, A. Watson, and S. Sombatpanit (Eds). In No-till farming system. Bangkok, Thailand: World Association of Soil and Water Conservation (WASWC).
 10. De Vita, P., Di Paolo, E., Fecondo, G., Di Fonzo, N., & Pisante, M. (2007). No-tillage and conventional tillage effects on durum wheat yield, grain quality and soil moisture content in southern Italy. Soil and Tillage Research, 92: 69–78.
 11. Gandomkar, A., Malekuti, M. J. & Samavat, S. (2006). Necessity converts agricultural waste into compost to improve soil organic matter to increase the yield of wheat and maize in Khuzestan. First Scientific Conference on waste management. November, Tehran. . (In Farsi)
 12. Jat, M.L., Gathala, M.K., Ladha, J.K., Saharawat, Y.S., Jat, A.S. & Kumar, V. (2009). Evaluation of Precision Land leveling and Double Ziro Till Systems in the Rice-Wheat Rotation. Soil and Tillage Research, 105(1), 112-121.
 13.  Liniger, H.P., Studer, R.M., Hauert, C. & Gurtner, M. (2011). Sustainable land management in practice: guidelines and best practices for Sub-Saharan Africa. TerrAfrica, World Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT) and Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
 14. Laukkanen, M. &  Nauges, C (2011). Environmental and production cost impacts of no-till: estimates from observed behavior. Land Economics, 87(3), 508-527.
 15. Mehrara, M. & Abdi, A. (2005). Estimating Input Demand Function for Construction. Economic Researches, 5(4), 89-112. (In Farsi)
 16. Mazvimavi, K., Ndlovu, P., an, H. & Murendo, C. (2012). Productivity and Efficiency Analysis of Maize under Conservation Agriculture in Zimbabwe. Selected Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference. Foz do Iguaçu, Brazil.
 17. Mazvimavi, K. (2011). Socio-economic analysis of conservation agriculture in Southern Africa. Network Paper 02. FAO. Rome http://www.fao.org/docrep/013/i2016e/i2016e00.pdf
 18. Mazvimavi, K. & Twomlow, S. (2009). Socioeconomic and institutional factors influencing adoption of conservation farming by vulnerable households in Zimbabwe. Agricultural Systems, 101, 20-29.
 19. Marongwe, L.S., Kwazira, K., Jenrich, M., Thierfelder, C., Kassam, A. & Friedrich, T. (2011). An African success: the case of conservation agriculture in Zimbabwe. International Journal of Agricultural Sustainability, 9, 153-161.
 20. Nyanga, H. (2012). Factors Influencing Adoption and Area under Conservation Agriculture: A Mixed Methods Approach. Sustainable Agriculture Research, 1(2), 28-40.
 21. Najafi Nejad, H., Javaheri, M.A., Ravari, S.Z. & Shahraki, F.A. (2009). Effect of crop Rotation and Wheat Residue Management on Grain Yield of Maize cv. KSC704 and Some Soil Properties, Seed and Plant Production Journal. 2-25(3), 260-247. (In Farsi).
 22. Rockström, J., Kaumbutho, P., Mwalley, J., Nzabi, A.W. Temesgen, M. Mawenya, L. Barron, J., Mutua, J., & Damgaard-Larsen, S. (2009). Conservation farming strategies in East and Southern Africa: yields and rain water productivity from on-farm action research. Soil and Tillage Research, 103, 23-32.
 23. Rusinamhodzi, L., Corbeels, M., van Wijk, M.T., Rufino, M.C., Nyamangara, J., & Giller, K.E. (2011). A meta-analysis of long-term effects of conservation agriculture on maize grain yield under rain-fed conditions. Agronomy for sustainable development, 31(4), 657-673.
 24. Ramezanpour, M.R., & Malekuti, M.J. (2006). Compost fertilizer application management strategy for crop residue, nutrient uptake and increase corn yield. First Scientific Conference on waste management. November, Tehran. (In Farsi)
 25. Sadeghzadeh, F., Jalili, B., & Hosseini, S. M. T. (2006). Effect of soil surface covered by a mixture of straw and manure compost on soil physical properties and wheat. First Scientific Conference on waste management. November, Tehran. (In Farsi)
 26. Tushih, V., Sadri, M. H., & Bostani, M. K. (2010). Conservation agriculture, Product Sustanble Index and Reduced Chemical Fertilizer consumption in dried land Wheat. First Iranian fertilizer challenges congress in Iran. February, Tehran. (In Farsi)
 27. Umar, B.W., Aune, J.B., Johnsen, F.H. & Lungu, O.I. (2011). Options for improving smallholder agriculture in Zambia. Journal of Agricultural Science. 3, 50-62.
 28. Whiteside M. (2011). Evidence base for climate resilient and productive agriculture in Southern Africa. DFID Southern Africa. 44p.