تأثیر مولفه های آموزش های کارآفرینانه بر توسعه مهارت های کارآفرینانه در دانشجویان رشته های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

2 دانشگاه زنجان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مولفه­های آموزش­های کارآفرینانه بر توسعه مهارت­های کارآفرینانه در دانشجویان رشته­های کشاورزی بود. جامعه آماری پژوهش 1188 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته­های کشاورزی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 291 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه­گیری و پس از انجام اصلاحات لازم تایید شد (برای مولفه­های آموزش کارآفرینانه در دامنه بین 714/0 تا 881/0 و مهارت­های کارآفرینانه در دامنه بین 803/0 تا 860/0). داده­های گردآوری شده با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که چهار عامل محتوا، روش تدریس، صلاحیت­های مدرسان و مشخصه­های فراگیران اثر مثبت و معنی­داری بر متغیر وابسته داشتند و 51 درصد از واریانس توسعه مهارت­های کارآفرینانه در دانشجویان را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


  1. Abedini Beltrak, M. & Aqhili, R. (2012). Study of entrepreneurship concept, training it in universities and its situation in Islamic resources. Proceedings of First Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge Based Business, Babolsar, 13 November 2012, pp. 1- 14. (In Farsi)
  2. Adeyemo, S. (2009). Understanding and acquisition of entrepreneurial skills: A pedagogical re-orientation for classroom teacher in science education. Journal of Turkish Science Education, 6 (3), 57- 65.
  3. Ahmadi, M. & Sharafi, M. (2008). Investigating the entrepreneurship educational needs of B.S. students in electrical engineering majors of faculty of engineering, Tehran University. Proceedings of First Conference on Entrepreneurship, Innovation and the Future Organizations, Tehran, 25 and 26 February 2008, pp. 1-16. (In Farsi)
  4. Ahmadzadeh, N. (2005). Study of considering the curriculum of B.S. course in educational sciences to teach the entrepreneurial skills from viewpoints of graduates of Shahid Beheshti University. M.Sc. Thesis, University of Shahid Beheshti, Faculty of Psychology and Educational Sciences. (In Farsi)
  5. Arasti, A., Kiani Falavarjani, M. & Imanipour, N. (2012). A study of teaching methods in entrepreneurship education for graduate students. Higher Education Studies, 2 (1), 2- 10. (In Farsi)
  6. Eskandari, F. (2007). Investigating and explaining the strategies for the development of entrepreneurship in Iranian agricultural higher education system. Ph.D. Dissertation, University College of Agricultural and Natural Resources, University of Tehran. (In Farsi)
  7. Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2010). Multivariate data analysis. New York: Prentice Hall.   
  8. Hajimirrahimi, D. & Mokhber, A. (2010). Entrepreneurship and its development in applied science agricultural higher education system in Iran (Reasons and Necessities). Journal of Research of Agricultural Education Management, 9, 71- 84. (In Farsi)
  9. Hisrich, R.D., Peters, P. & Shepherd, D.  (2012). Entrepreneurship (9th Ed.). New Delhi: Tata Mc Graw-Hill.

10. Ho, R. (2006). Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with SPSS. New York: Chapman and Hall/CRC Press.

11. Hosseini, M., Hosseini, J. & Soleimanpoor, M. (2010). An Identification and Analysis of Hindering Barriers of Entrepreneurship in Higher Agricultural Education as Perceived by Graduate Students. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 41 (1), 105-0116.

12. Isaacs, E., Viser, K., Friedrich, C. & Brijlal, P. (2007). Entrepreneurship education and training at the Further Education and Training level in South Africa. South African Journal of Education, 27, 613- 629.

13. Khosravipoor, B. & Monajemzadeh, Z. (2011).  Ramin Agricultural and Natural Resources University Graduate Students' Viewpoints about Challenges and Obstacles of Higher Education in Training Entrepreneurship Oriented Graduates. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 42 (1), 105-0116.

14. Khosravipoor, B. & Soleimanpoor, M.R. (2012). Identification of training components in Shahid Karimi Gorgan Agriculture Education Complex by emphsizing the students’ entrepreneurship capabilities. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 7 (1), 89- 99. (In Farsi)

15. Khosravipoor, B., Iravani, H., Hosseini, S.M. & Movahed Mohammadi, H. (2007). Identification and analysis of training components of agricutural applied higher education centers’ students’ entrepreneurship capabilities. Iranian Journal of Agricultural Scinces, 38- 2 (2), 207- 217. (In Farsi)

16. Krejcie, R. & Morgan, D. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

17. Luczkiw, E. (2008). Entrepreneurship education in an age of chaos, complexity and disruptive change. Techical Report, Entrepreneurship and Higher Education, OECD Publisher.

18. Mohammadi Elyasi, M., Ferasatkhah, M. & Farrokh, S. (2012). Skills of professors and teachers for educating new entrepreneurs in universities. Journal of Entrepreneurship Development, 4 (15), 185 - 201. (In Farsi)

19. Olagunju, Y. (2004). Entrepreneurship small scale business enterprises development in Nigeria. Ibadan Press Llc.

20. Oosterbeek, H., Praag, M. & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54 (3), 442- 454.

21. Paswan, A. (2009). Confirmatory factor analysis and structural equations modeling: An introduction. Technical Report, University of North Texas.

22. Pretorius, P. (2007). An entrepreneurial education model for the Namibian Higher Education system.  Acta Commercii, 7 (1), 327- 336.

23. Rasheed, H. (2000). Developing entrepreneurial characteristics in youth: The effects of education and enterprise experience. International Journal of Entrepreneurship education, 2 (4), 1- 24.

24. Razavi, M., Fallah, N.H., Rezavanfar, A. & Kalantari, K. (2012). Analyzing the barriers to entrepreneurship in Iranian agriculture faculties. Journal of Public Administration, 4 (10), 59- 78.

25. Rezaei, R. (2012). Barriers of Entrepreneurship Development in Agricultural Higher Education System from the Viewpoint of Agricultural Graduate Students at University of Zanjan. Journal of Research of Agricultural Education Management, 18, 92- 104. (In Farsi)

26. Rezaei, R., Karimi, A., Mirikaram, F. & Safa, L. (2012). Study of entrepreneurship educational needs of M.Sc. students in agricultural majors (Case study: University of Zanjan). Journal of Entrepreneurship Development, 5 (18), 65- 84. (In Farsi)

27. Rudmann, R. (2008). Entrepreneurial skills and their role in enhancing the relative independence of farmers. Technical Report, Research Institute of Organic Agriculture FiBL.

28. Seyednaghavi, M., Safari, F. & Zare, H. (2011). The role of entrepreneurship education on entrepreneurial opportunity recognition process. Proceedings of First Conference on Education in 1404 Iran, Tehran, 8 and 9 November 2011, pp. 1-8. (In Farsi)

29. Sharafi, M., Moghaddam, M. & Mazbohi, S. (2011). Entrepreneurship education curriculum: Aims, content, teaching methods and evaluation methods. Journal of Innovation and Creativity in Humanity, 1 (3), 97- 130. (In Farsi)

30. Sharif, M., Jamshedian, R., Rahimi, A. & Naderi, N. (2011). Analysis of entrepreneurship education in Iranian higher education. Journal of Entrepreneurship Development, 3 (11), 87- 106. (In Farsi)

31. Sharifzadeh, A. & Gholamrezaei, S. (2009). Triple praxis pattern: Core of entrepreneurial learning in entrepreneurship education. Proceedings of First Conference on Engineering Education in 1404 Iran, Tehran, 12 and 13 May 2009, pp. 1-8. (In Farsi)