نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی، مورد مطالعه: شهرستان استهبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 ایستگاه تحقیق انجیر شهرستان استهبان

چکیده

هدف این تحقیق توصیفی و پیمایشی، شناسایی نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی بود. جامعه آماری تحقیق را 4440 نفر از انجیرکاران شهرستان استهبان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه­گیری تصادفی نظام­مند، تعداد 350 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها به وسیله پرسشنامه­ای بود که روایی آن از سوی کمیته تحقیق و محققان مرکز تحقیقات انجیر استهبان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با انجام یک طرح مطالعه راهنما تعیین شد که ضریب آلفای کرونباخ برای بخش اصلی پرسشنامه، یعنی نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب 77/0 بود. داده­ها با استفاده از Spsswin19 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در زمینه­هایی مانند شیوه اصلاح بافت خاک با استفاده از خاک­های شنی- رسی، شیوه و زمان مناسب هرس و شیوه تعیین حجم هر دور آبیاری بود. همچنین، نتایج نشان داد بین متغیرهای سطح تحصیلات، مشارکت در فعالیت­های اجتماعی، دفعات مراجعه به مرکز خدمات کشاورزی، شرکت در کلاس­های ترویجی، ارتباط با دوستان و همسایگان و کشاورزان نمونه، سطح زیر کشت انجیر، دفعات ملاقات با مروج کشاورزی، متوسط سن درختان انجیر، فاصله باغ انجیر تا مرکز خدمات جهاد کشاورزی و تعداد ساعات گوش کردن به رادیو در طول روز و میزان اطلاعات انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب رابطه معنی­دار وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد بین میانگین میزان اطلاعات انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب بر حسب جنسیت و شغل اصلی اختلاف معنی­داری وجود داشت. استمرار تشکیل کلاس­های آموزشی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای ارتباط و تعامل هر چه بیشتر انجیرکاران با کارشناسان و بهره­مندی آنان از توصیه­های کارشناسی با محوریت موضوع مدیریت ذخیره بهینه آب از پیشنهادهای این مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


  1. Afshar, B. (2004).  Non operational of improving agricultural water use regulations. Proceedings of First Conference on problems of irrigation systems, drainage and agricultural water optimal consumption, 30-31May 2004, National Committee on Irrigation and Drainage, Tehran, pp 102-101. (In Farsi)
  2. Arabiyazdi, A, Alizadeh, A., & Mohammadian, F. (2009). Study on ecological water footprint in agricultural section of Iran. Journal of Water and Soil. 23 (4), 1-15. (In Farsi)              
  3. Askari, B & Mousavi, N. (2009). The effects of drought on farm income situation, Case: Marvdasht County. Proceedings of Sixth Conference on Iranian Agricultural Economics, 30-31 October 2009, Iranian Agricultural Economics Association, Mashhad, Ferdowsi University, 1-8. (In Farsi)
  4. Barman, S., Pathak, V., & Pathak, P.K. (2013). Training need of tribal farmers in rapeseed production technology of upper Brahmaputra valley zone of Assam. Journal of Academia and Industrial Research, 1 (11), 686-688.
  5. Benard, R., Dulle, F., & Ngalapa, H. (2014). Assessment of information needs of rice farmers in Tanzania; A case study of Kilombero District, Morogoro. Library Philosophy and Practice, 1-22.
  6. Chizari, M, Karbasioun, M., & Linder, J.R. (1998). Obstacles facing extension agents in the development and delivery of extension educational programs for adult farmers in province of Esfahan, Iran. Journal of Agricultural Education, 39 (1), 55-68.
  7. Evans, R., & Skaggs, W. (2004). Agricultural water management for coastal plain soils. North Corolina Cooperative Extension Service, 355p. Available on http://www.bae.ncsu.edu/programs/extension/evans/ag355.html
  8. Fathivajargah, K. (2005). Educational planning and educational needs. Tehran, Aiej press. (In Farsi)
  9. Heidari, N. (2014). Assess the efficiency index of agricultural water and the performance of policies and programs of water management in this field. Journal of Parliament and Strategy, 21 (78), 177-200. (In Farsi)

10. Hosseini, A, Rahimi, M, Kartoolinejad, D., & jafari, M. (2014). Monitoring and mapping of drought using the Standardized Precipitation Index (SPI) and the impact of drought on the production of dry figs in Estahban County. First national conference on Geography, tourism, natural resources and sustainable development, Tehran, Iranian Institute, Center of excellence for planning and sustainable development of tourism, Tehran University, Available in: http://www.civilica.com/Paper-NCGTSD01-NCGTSD01_519.html.             

11. Kheiri, Sh. (2007). Assess the educational needs of Olive growers to rehabilitation and development of Olive groves, Case: Viayeh village in Rudbar County. MSc thesis, College of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran. (In Farsi)

12. Khalid, A.G. A. M., Ahmed, M.H.E., & Khalifa, B.K.H. (2013). Farmers’ Perception of Training Needs, Recommended Technical Packages and Constraints of Production of Main Crops in Gezira Scheme, Sudan. Sudan Journal of Science and Technology, 14 (2), 86-94.

13. Karimi, S., & Sadi, H. (2006). Review the educational needs in the field of utilization of soil and water resources. Soil Congress, the environment and sustainable development, 8-9 November 2006, Karaj, Tehran University, College of Agriculture and Natural Resources. http://www.civilica.com/Paper-SESDC-SESDC_009.htm. (In Farsi)

14. Levidow, L, Zaccaria, D., Maia, R, Vivas, E, Todorovic, M., & Scardigno, A. (2014). Improving water-efficient irrigation: Prospects and difficulties of innovative practices. Agricultural Water Management, 146, 84-94.  

15. Mousavi, F, Pezeshkirad, GH., & Chizari, M. (2008). Social characteristics related to exploitators attitudes toward the sustainable management of water resources. Iranian Journal of Agricultural Extension and Education Sciences, 4(2), 43-52. (In Farsi)

16. Mtega, W., & Benard, R. (2013). The state of rural information and communication services in Tanzania: a meta-analysis. International Journal of Information and Communication Technology Research, 3(2), 64 – 73.

17. Nabiafjadi, S, Shabanali Fami, H., & Rezvanfar, A. (2015). Investigating of farmers' knowledge level about agricultural water management technologies in Falavarjan County. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 2 (9), 242-251. (In Farsi)                                                                                    

18. Najafzadeh, R, Rahmati, M., & Arzani, k. (2014). Management and water productivity in rain-fed agriculture. The first National Conference of rainwater catchment systems, pp 1-7. http://www.ircsa.ir/files/site1/maghalate_hamayesh/129.pdf. (In Farsi)                                                               

19. Ojo, O. D, Connaughton, M, Kintomo, A.A, Olajide-Tawio, L.O., & Afolayan, S.O. (2011). Assessment of irrigation systems for dry season vegetable production in urban and peri-urban zones of Ibadan and Lagos, Southwestern Nigeria. African Journal of Agricultural Research. 6 (2), 236-243.

20. Oweis, T., & Hachum, A. (2003). Improving water productivity in the dry areas of West Asia and North Africa. In: Kijne, W.J., Barker, R., Molden, D. (Eds.), Water Productivity in Agriculture: Limits and Opportunities for Improvement. CABI Publishing, Wallingford, U.K. pp. 179-197.

21. Purushottam, K.A., & Pandey, S.L. (2008). Training needs of farmers on soil and water conservation in hilly watershed of Uttarakhand state. Indian journal of soil conservation, 18 (1), 23-36.

22. Rai, D.P., & Singh, K. (2008). Awareness, attitude and training needs of farmers about recommended practices in watershed development program, Indian Res. Journal of Extension and Education. 8 (2 & 3), 89-92.

23. Rezaie, H, Mohammadiyeganeh, B., & Cheraghi, M. (2012). Analysis of drought impacts on the economy of rural areas in Abarkooh County. Journal of Regional Planning, 2 (6), 57-68. (In Farsi)

24. Sajeev, M. V, Singha, A.K., & Venkatasubramanian, V. (2012). Training needs of farmers and and rural youth: an analysis of Manipur State, India. Journal of Agricultural Sciences, 3(2), 103-112.

25. Singh, R. K. (1999). Farmers' knowledge of late sowed wheat production technology. Indian Journal of Extension Education, 35 (3&4), 255-258.

26. Saboori, M. S., & Minaie, A. H. (2009). Classification of educational needs from the viewpoint of greenhouse owners and experts in agriculture in Garmsar County. Agricultural extension and education Research, 2 (3), 33-48. (In Farsi)                                                                                                                              

27. Saboori, M. S, Amani, A., & Hosseini, J. (2006). Factor analysis of training needs of cotton farming from the viewpoint of agricultural extension expertss in Semnan Province. Journal of Agricultural Science, 3 (4), 33-41. (In Farsi)

28. Salahourzian, A, Aliniaiefard, S, Abdali, N., & Esmailie, A. (2009). Determine the nutritional value and quality of different varieties of Figs in the Lorestan province. Quarterly Journal of Lorestan University of Medical Sciences, 11 (5), 101-109. (In Farsi)                                                                                                                                                              

29. Tabatabaifar, V. (2002). Identifying the educational and extension needs of Cotton farmers in crop season 2000-2001, Case: Garmsar County. MSc thesis in agricultural extension and education. Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. (In Farsi)                                                                                 

30. Yercan, M. (2003). Management turning-over and participatory management of irrigation schemes: a case study of the Gediz River Basin in Turkey.Agricultural Water Management, 62(3), 205-214.

31. Zare, H. C., & Zare, E. (2008). Check strategies to reduce drought damage on dry figs and economic and social consequences. Research, Training and Agricultural Extension Organization. Report No 1422/87. (In Farsi)

32. Zilberman, D. (2000). The choice of irrigation technologies in California. American Journal of Agricultural Economics, 78 (2), 45-52.