شناسایی رابطه‌ بین سبک‌های ارتباطی در سه جامعه شهر، روستا-شهر، روستا: مطالعه میدانی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان گروه توسعه روستایی

3 مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تفاوت سبک‌های ارتباطی هوش‌هیجانی، پرخاشگرانه و منفعلانه در جوامع شهری، روستایی و روستا-شهری می‌باشد. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی،312 نفر از ساکنین شهر، روستا و روستا-شهر شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی به روش تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه‌ای تلفیقی از هوش‌هیجانی بار-آن، شیرینگ و باس و پری، به عنوان ابزار گردآوری داده‌ها استفاده گردید که روایی و پایایی بترتیب 0.72 و0.84 بود. داده‌ها با آزمون F و همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین هوش‌هیجانی و ارتباط پرخاشگرانه، در جوامع تحت بررسی دارای تفاوت معنی‌داری بوده ولی میانگین ارتباط منفعلانه در سه جامعه تحت بررسی معنی‌دار نبوده است. همچنین، بین سطح تحصیلات و محل سکونت افراد با سبک‌های ارتباطی همبستگی وجود داشته است. براساس یافته‌های تحقیق، پیش داوری در زمینه‌ غلبه رفتار خشونت آمیز در میان جوامع مورد مطالعه رد شده است و رفتار هوش‌هیجانی جامعه روستایی بیش از جوامع روستا-شهری و شهری می‌باشد. با توجه به همبستگی مثبت بین تحصیلات و هوش‌هیجانی می‌توان امید داشت که با بالا رفتن روز افزون سطح سواد جامعه، افراد بیش از قبل به ارتباط جرأتمندانه (هوش‌هیجانی) روی آوردند. باتوجه به همبستگی منفی بین تحصیلات و دو سبک ارتباطی دیگر افراد از رفتار پرخاشگرانه و منفعلانه دوری کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. Baron, R. & Markman, G.D. (2003). Beyond social capital: the role of entrepreneurs' social competence in their financial success. Journal of Business Venturing.18(1), 41-60.
 2. Baron, R. (2006). The Bar On model of emotional– social intelligence (ESI). Journal of Psicothema, 18, 13-25.
 3. Brackett, M.A., Mayer, J.D. & Warner, R.M. (2004). Emotional intelligence and its relation to everyday behavior, Journal of Personality and Individual Differences. 36(6), 1387-1402.
 4. Cherniss, C. &  Goleman, D. (2003). The Emotionally Intelligent Workplace: How to Select For, Measure, and .....
 5. Ciarrochi, J., Forgas, J. & Mayer, J. (2004). Emotional intelligence in routine life.] 
 6. Ciarrochi, J., Deane, F.P. & Anderson, S. (2002). Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental health, Journal of Personality and Individual Differences, 32(2), 197-209.
 7. Fata, L., Motabi, F., Shakiba, Sh., & Barouti, E. (2008). Components of Emotional-Social intelligence as predictors of mental health. Journal of Psychological Studies, 4(2), 101-124.(In Farsi)
 8. Gardner, L. & Stough, C. (2002). Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers. Emerald 23. 
 9. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bnat ana Books.
 10. Gosling, E. (2010). Identity, Place, and Environmental Behavior. Journal of Environmental Psychology,  30(3), 298–304.
 11. Jordan, P. J., Ashkanasy, N. M., Hartel C. E. J., & Hooper, G. S. (2002). Workgroup emotional intelligence scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Journal of Human Resource Management Review. 12, 195-214.
 12. Kwaramba, H.M., Lovett, J.C., Louw, L., & Chipumuro, J. (2012). Emotional confidence levels and success of tourism development for poverty reduction: The South African KwameMakana home-stay project. Journal of Tourism Management. 33(4), 885–894.
 13. Livarjani, Sh., Gol Mohammad Nezhad, Gh. R. (2008). An investigation of the relationship between gifted and normal female high school students' emotional intelligence and Social skills in Khoy Township in 2009-2010, Journal of Education. 5, 185-210. (In Farsi)
 14. Lopes, P. N., Salovey, P. & Straus, R. (2003). Emotional intelligence, personality. and the perceived quality of social relationships, Journal of Personality and Individual Differences. 35(3), 641-658.
 15. Mayer, J.D. & Salovey, P. (1993), The intelligence of emotional intelligence, Journal of intelligence, 17(4), 433-442.
 16. Mayer, J.D., Caruso D.R. & Salovey, P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for intelligence.  Journal of intelligence. 27(4), 267-298.
 17. Min, J.C.H. (2012). A short-form measure for assessment of emotional intelligence for tour guides: Development and evaluation. Journal of Tourism Management, 33(1), 155–167.
 18. Molaei, E., Asayesh, H., Taghvakish, B., & Ghorbani, M. (2011). Gender Difference and emotional intelligence among the students in Golestan University of Medical Sciences students. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery, 8(2), 30-34. (In Farsi)
 19. Palmer, B., Donaldson, C. & Stough, C. (2002). Emotional intelligence and life satisfaction. Journal of Personality and Individual Differences. 33(7), 1091-1100.
 20. Petrides, K.V., Frederickson, N. & Furnham, A. (2004). The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school. Personality and Individual Differences. 36(2), 277-293.
 21. Raeisi, P., Kalhor, R., & Azmal, M. (2009). The correlation between emotional intelligence and communication skills of managers of Qazvin educational hospitals. Journal of Qazvin university of Medical sciences, 53(4), 57-62. (In Farsi)
 22. Rosete, D. &  Ciarrochi, j. (2005). Emotional intelligence and its relationship to workplace performance outcomes of leadership effectiveness. Emerald 26.] 
 23. Safavi, M., MousaviLotfi, S.M., & Lotfi R. (2009). The correlation between emotional intelligence and Social and emotional adjustment in pre-university Students in Tehran in the academic year 2007-2008, Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 71(5), 255-261.(In Farsi)
 24. Soltani-far, A. (2007). Emotional Intelligence. The Quarterly Journal of Fundamentals of Metal Health, 35&36(9), 83-84. (In Farsi)
 25. The, A.K.B. (2006). Emotional intelligence (EQ), customer service and sustainable competitive advantage: a case study to assess the importance of emotional intelligence in enhancing customer service in a Malaysian property development company, bringing about a sustainable competitive advantage, DBA thesis, Southern Cross University, Lismore, NSW.
 26.  Tuan, L.T. (2013). Emotional intelligence as the departure of the path to corporate governance. The international Journal of business in society, 13(2), 148 – 168.