طراحی الگوی فرآیندی تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی الگوی فرآیندی تجاری­سازی یافته­های تحقیقات کشاورزی دانشگاهی در ایران به انجام رسیده است. به لحاط روش‌شناسی این تحقیق به روش علی – ارتباطی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس – واریانس انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 2030 نفر از اعضای هیات علمی شاغل در دانشکده­های کشاورزی دولتی ایران بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 305 نفر تعیین گردید. انتخاب نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای توام با انتساب متناسب صورت گرفت. برای سنجش روایی پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها از روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی بهره گرفته شد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن است که فرآیند تجاری­سازی شامل هفت مرحله شکل‌گیری ایده‌های پژوهشی و فناوری، ارزیابی ایده‌های پژوهشی و فناوری، تدوین ایده‌های پژوهشی و فناوری، اجرای ایده‌های پژوهشی و فناوری، زمینه‌سازی برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی، پیاده‌سازی و مدیریت طرح تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و بلوغ و تکامل فرآیند تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Alambeigi, A., Malak Mohammadi, I., Zareie, B., & Asadi, A. (2012). Entrepreneurial Research and Development Based on Knowledge Translation in the Success of Agricultural Technology Transfer. Journal of Entrepreneurship Development, 4(11):107-126 (In Farsi).
 2. Cao, C., Appelbaum, R. P., & Parker, R. (2013). Research is high and the market is far away: Commercialization of nanotechnology in China. Technology in Society, 35)1(:55-64.
 3. Casper, S. (2013). The spill-over theory reversed: The impact of regional economies on the commercialization of university science. Research Policy, 42)8):1313-1324.
 4. Cooper, R.G. (2007). Managing technology development projects. IEEE Engineering Management Review, 35 (1): 67-76.
 5. Davodi, H, Shabanali Fami H, & Kalantari K. (2012). An Investigation of Technology Development Barriers in Agricultural Science and Technology Parks of Tehran University. Journal of Science and Technology Policy, 4 (2):1-10 (In Farsi).
 6. Fakour B, & Haji Hosseini H. (2008). Academic Entrepreneurship and commercialization of research results in Iranian universities (Case study of seven Iranian universities). Journal of Science and Technology Policy, 1 (2):59-71 (In Farsi).
 7. Feldman, Maryann P. & Ian, I. Stewart, (2008). Wellspring of Modern Economic Growth: Higher Education, Innovation and Local Economic Development, in Justin Lin and Boris Pleskovic (eds). Annual World Bank Conference on Development Economics, Higher Education Development. The World Bank, Wshington D.C., pp.177-200
 8. 8.Goodarzi, M., Bamdad Soofi, J., Aarabi S., & Amiri, M. (2012). A Process Model for Technology Commercialization in Public Research Institutions of Iran. Journal of Science and Technology Policy, 4 (2) :41-56 (In Farsi).
 9. Hasangholipour, H., Gholipour, A., Mohammadi Ghazimahaleh, M., & Roshandel Arbatani, T. (2011) Requirements, necessities and mechanisms of knowledge commercializing in Management Schools / Faculties. Journal of Business Management, 2(6): 41-66 (In Farsi).
 10. Khaill, Tarek M, (2000). Management of technology: the key to competitiveness and wealth creation, Boston, McGraw Hill.
 11. Landry, R. Amaraý N. & Rherrad, I., (2001). Why are some university researchers more likely to create spinoffs than others? Evidence from Canadian universities. Research Policy, 35: 1599-1615.
 12. Litan, Robert E., Mitchell, Lesa, & Reedy, E. J. (2007). Commercialization University Innovation: Alternative Approaches. Commercializing University Innovations: Alternative Approaches. NBER Working Paper. JEL No. O18,13,033, 034, 038.
 13. Moller, C. 2007. Process innovation laboratory: a new approach to business process innovation based on enterprise information systems. Enterprise Information Systems 1(1): 113–128.
 14. Mousaei, A., Sadraei, S., & Bandarian, R. (2008). A Know-how on Commercializing Process Model for Chemical Products. Roshd-e-Fanaveri (Journal of Science and Technology Parks & Incubators), 16(4):8-18. (In Farsi).
 15. Ndonzuau, F.N., Pirnay, F., and Surlemont, B. (2002). A stage model of academic spin-off creation. Technovation, 22(5): 281-289.
 16. Radfar, R., Khamseh, A., & Madani, H., (2009). Technology Commercialization as the Effective Function in Technology and Economy Development. Roshd-e-Fanaveri (Journal of Science and Technology Parks & Incubators). 20(5):33-40 (In Farsi).
 17. Rogers, Everett M., Jing Yin, & Hoffmann, J. (2000). Assessing the effectiveness of technology transfer offices at U.S. research universities. Association of University Technology Managers. Retrieved from http://www.unl.edu.ar/transfer/bpcue/archivos/bibliograf/ assessing.
 18. Rosa, J. & A. Rose (2007). Report on Interviews on the Commercialisation of Innovation. Ottawa, Science, innovation and Electronic Information Division, Statistics Canada: 10-14.
 19. 19.Rothwell, R., & Zegveld, W. (1985). Reindustrialization and Technology. Longman: Harlow.
 20. Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: a taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4): 691–791.

Yencken, J. & Ralston, L. (2005). Evaluation of incentives for commercialisation of research in Australian universities. Australia. Dept. of Education, Science and Training, Retrieved May 23, 2013 from: http://trove.nla.gov.au/version/14339220