عوامل موثر بر دانش مدیریت ضایعات سیب زمینی کاران شهرستان رزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آب و مدیریت کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هر ساله مقادیر زیادی از سیب­زمینی­های تولیدی در کشور در اثر ضایعات از بین می­رود. افزایش سطح دانش کشاورزان برای مدیریت ضایعات سیب­زمینی یک عامل تعیین کننده در کاهش ضایعات می­باشد. این تحقیق علی-­ مقایسه­ای با هدف کلی ارزیابی سطح دانش مدیریت ضایعات سیب­زمینی­کاران صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 546 نفر سیب­زمینی­کار شهرستان رزن بود که از طریق نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای با انتساب متناسب، 250 نفر انتخاب و اطلاعات لازم گردآوری گردید. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از پانل متخصصان، شامل اعضای هیات علمی دانشگاه­های محقق اردبیلی و تهران استفاده شد. به­منظور بررسی معیار پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان آن برای مقیاس نگرش (86/0) و برای مقیاس سنجش دانش (79/0) محاسبه گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد که پنج عامل یعنی انبارداری، حمل و نقل، برداشت، داشت و کاشت در مجموع 93/65 درصد تغییرات دانش کشاورزان را در زمینه مدیریت ضایعات سیب­زمینی تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


  1. Ahmadi Zadeh, S., & Albozahr, A. (2005). The role of cooperative in agricultural waste management, Journal of Agriculture and Industry, (7): 5-8, (In Farsi).
  2. Alibeigi, A. M. (2008). Wheat growers, bakers and consumers’ attitudes towards factors affecting wheat waste. Iranian journal of agricultural sciences, 1(39): 45- 53, (in Farsi).
  3. Anonymous (2003). About consumption improvement (11): Agricultural productions waste reduction. Bureau of infrastructural studies. Retrieved from: www.majlis.ir, (In Farsi).
  4. Asadi, H. & Hasandokht, M. (2005). Investigation of Reducing Vegetable Losses, 1st National Symposium on Losses of Agricultural Products, Tarbiat Modares University, Tehran, (In Farsi).
  5. Asiedu, S. K. (2003). Reducing Post harvest Losses :a Training Module Development for west Africa. Acta hort.628. ISHS. Proc XXVI IHC- Issues and Advances In Post harvest Hort.
  6. Atefi, N. (2003). Investigating extension education methods in wheat waste reduction in Kermanshah province. MSc. Thesis, Science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, (In Farsi).
  7. Azizi, M. (2004). Reducing Postharvest Losses of Horticulture Crops, 1st Symposium of National Resources Loss Prevention, the Academy of Sciences of Islamic Republic of Iran, Tehran, (In Farsi).
  8. Baci, L., Picanco, M.C., Gonring, A.H.R., Guedes, R.N.C., & Crespo, A.L.B. (2006). Critical Yield Comporents and key Loss Factors of Tropical Cucumber Crops, Crop Protection 25, 1117-1125.
  9. Baky, A.A., & Gawish, R.A. (1999). Technological evaluation of new cultivars for potato chip manufacturing. Nahrung. 36: 380-387.

10. Bishop, C.F.H. & Maunder, W.F. (1992). Potato Mechanization and Storage. Farming, l1, 160 pp.

11. Goudarzi, F., & Seydan, S. (2003). Economic evaluation of potato waste in the different terms of keeping, 2nd National Congress of on Losses of Agricultural Products, P: 347-354.

12. Hanson, L.E., Schwager, S. J., & Loria, R. (1995). Sensitivity to Thiabendazole in fusarium spp. Associated with dry rot of potato. Phytoptathoogy, 86, 378- 384.

13. Khoshnoodi-Far, Z., & Asadi, A. (2010). Analysis of wheat growers’ attitudes towards waste management in Markazi province. Journal of Researches in Agricultural Extension and Education, 3(4): 43-55, (In Farsi).

14. Malekan, S. (2003). How to balancing wheat production and consumption, Monthly economic jihad-Agriculture, 75-78, (In Farsi).

15. Mansour-Dehghan, H. (2003). Determining wheat waste rate from postharvest stage to consumption places. MSc. Thesis, sciences and research branch, Islamic Azad University: 44-49, (In Farsi).

16. Malek-Mohammadi, I. (1994). Agricultural waste management extension education (AWMEE). College of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran. American Journal of Environmental Sciences, 2(1), 10-14. Retrieved from http://www.scipub.org/fulltext/ajes/ajes2110-14.pdf/

17. Malek-Mohammadi, I. (2006). Factors influencing wheat, flour and bread waste in Iran. Journal of New Seeds, 8(4), 1-8. ISSN 1553-345X. Retrieved from http://www.informaworld .com/smpp/content~content=a902797933/

18. Mirmajidi, A., Shahedi, M., Minaei, S., & Afdideh, A. (2007). Strategic program of agricultural products postharvest waste reduction. Agricultural technical and engineering research institute, reseach, education and extension organization, ministry of Jihad- Agriculture. Tehran, Iran, P. 12, (In Farsi).

19. Mirtorabi, M., Hosseini, M., & Alizadeh, N. (2011). Factors affecting attitudes of wheat growers towards wheat waste management. Journal of Agricultural Extension and Education Researches, 4(3):1-12, (In Farsi).

20. Namuli Kasozi, M. (2007). Food Drying-Production Plant From Tropical Horticulture Enterprises Second International Conference of the African Association of Agricultural Economists, AAAELL:20-22 August, 2007, Accra, Gana.

21. Peikar-porsan, M., Shabanali-Fami, H., Daneshvar-Ameri, Z., & Bakhshi, A. (2012). Factors affecting application of waste management practices of apple production in Abhar county. Journal of Researches in Agricultural Economic and Development, 44(2): 329-341, (In Farsi).

22. Pringojin, I. Fallik, E. Qat, Y. Ajalin, H. Allam, M. M. Ezzat, M. Al Masri & M. Bader (2003). Middle East Regional Agriculturel Program Survey on Postharvest Losses of Tomato Fruit (Lycopersicon Esculentum) and Table Grapes (Vitis Vinifera).

23. Shadan, A. (2007). Investigation of Economical Dimension of Agricultural Losses in Iran, 6th National Conference of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, (In Farsi).

24. ­Tadesse, F. (1991). Post-harvest Losses of Fruits and Vegetable in Horticultural Farms. Acta Horticulture (270): 261-270.

Yazdi-Samadi, B., Majnoon-Hosseini, N., & Tavakol-Afshari, R. (2006). Project of waste reduction in wheat production and consumption. Project No. 31309225, College of agriculture and natural resources, Karaj, Iran: 15-17, (In Farsi).