تحلیل عاملی عوامل پیش‏برنده‏ی توسعه‏ی پایدار تعاونی‏های تولید کشاورزی شهرستان نقده از دیدگاه اعضای تعاونی‏ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی انشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل پیش‏برنده‏ی توسعه‏ی پایدار تعاونی‏های تولیدکشاورزی شهرستان نقده از دیدگاه اعضای تعاونی‏ها می‏باشد که با روش پیمایش انجام گرفت. ابزار جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه و جامعه‏ی آماری نیز شامل اعضای تعاونی‏های تولید کشاورزی شهرستان نقده به تعداد 778 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه‏گیری تصادفی با انتساب متناسب 260نفر انتخاب شد. برای تعیین روایی پرسشنامه‏ها از پانل متخصصان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس استفاده شد. همچنین، به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای قسمت‏های مختلف پرسشنامه بین 78/0 تا 82/0 محاسبه شد. نتایج آزمون ‏T نشان داد که بین نوع تعاونی اعضا از نظر توسعه‏ی پایدار تفاوت معنی‏داری وجود دارد. نتایج آزمون F نشان داد که بین توسعه‏ی پایدار تعاونی‏ها از نظر محل سکونت اعضا تفاوت معنی‏داری در سطح پنج درصد خطا وجود دارد.  بر اساس نتایج تحلیل عاملی، مهم‏ترین مؤلفه‏های پیش‏برنده‏ی توسعه‏ی پایدار تعاونی‏های کشاورزی در پنج عامل تحت عنوان‏های " ‏مدیریتی ـ‏ ترویجی"، "اجتماعی ‏ـ‏ شخصیتی"، "اقتصادی"، "سیاستی" و "زیست‏محیطی" دسته‏بندی شدند. این عوامل در مجموع توانستند 044/54 درصد از واریانس متغیرها را تبیین نمایند. بنابراین، برگزاری کلاس‏های آموزشی، مدیریت قوی و مناسب، تلاش‏هایی جهت نهادینه کردن مشارکت بین اعضا و حمایت‏های مالی و قانونی نهادهای مربوطه توصیه‏هایی است که می‏تواند در پایداری تعاونی‏های تولید کشاورزی شهرستان نقده مؤثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


  1. Abdullahi, M. (1998). Agricultural systems in Iran in the past, present and future. Ministry of Agriculture. (In Farsi).
  2. Alibygi, A.H. & Golabi, S. (2012). Analysis of the rural women's participation in Flarvjan Township cooperatives: Sheri Arnestine participation ladder use. Journal of Women and the community, 4(4).(In Farsi).
  3. Amadi, A; & Hosseininia, Gh. H. (2007). The role of agriculture in promoting entrepreneurship, agricultural cooperatives Tehran case study. Journal Extension and Agricultural Economy,1(4).InFarsi).
  4. Amini, A. M., Zeynal Hamadani, A., & Ramazani, M. (2008). Assessment of the Most Important Intra-Organizational Factors in Success of Tehran’s Poultry Cooperatives. JWSS-Isfahan University of Technology, 12(43), 285-295.‏
  5. Aydi, S., Sadi, H. A, & Hosseininia, Gh. H. (2013). The factors affecting in the success of  superior cooperatives in theChaharmahal and Bakhtiari Province, Premier. Journal of Regional Planning, (7) 2, pp. 39-59. (In Farsi).
  6. Benders, Z; & Nicknami, M. (2013). Identification of Socio-cultural factors affecting in empowerment of rural women's cooperatives in Ilam province. Journal of Research of Agricultural Extension and Education, (3) 6. (In Farsi).
  7. Bozarjmehri, Kh., & Hadizadeh-Bazzaz, M. (2013). Investigate factors affecting in development of rural production Khorasan Razavi Province cooperatives: perceptions experts. Journal Geography and Urban Planning, (8), 800-100. (In Farsi).
  8. Hazrati, M., Majidi, B., & Rahmani, B. (2010). Identification of factors affecting the success of agricultural cooperatives in the development of the rural economy the central part of Khodabande Township. Journal of Cooperation, 21(3). (In Farsi).
  9. Hydari-Sarban,V. (2011). Factors affecting the formation of production cooperatives in rural areas (Case Study: Ardebil). Journal of Research of Human Geography, (80),103-118. (In Farsi).

10. Karami, E; & Rezaei Moghaddam, K. (2005). The effects of agricultural production cooperatives in the production process. Journal of Development and Agriculture Economic . (In Farsi).

11. Kh, Kalantari. (2012). Data Processing and Analysis in Socio-Economic Research by Using SPSS Software. Farhanghe Saba Publication, Tehran (In Farsi).

12. Khafaii, B. (2009). Factors affecting in failure of agricultural cooperatives in the Bushehr and dashtestan townships. Journal of Cooperation, 20(212). (In Farsi).

13. Latifian, A. (2005). Investigation of agricultural cooperatives condition in organizing human resources scattered Khorasan Province (providing appropriate solutions). Journal of Humanities and Social Sciences, 5(17).  (In Farsi).

14. Liebrand, C. B; & Charles Ling; K. (2014). Member Satisfaction With Their Cooperatives:Insights From Dairy Farmers. USDA Rural Development. Rural Business-Cooperative Service. RBS Research Report 229.

15. Mahmoodzadeh, J., & Sabouri, M. S. (2014). Factors affecting farmerstendency to establish production cooperatives by factor analysis in Mahabad (west Azarbaijan province, Iran).‏ International Journal of Plant, Animmal and Environmental science.4(2), 245-250

16. Ministry of Cooperation, Labour and Social Welfare. (2013). A comprehensive system of cooperation registration Statistics. (In Farsi).

17. Najafi, B. (2011). Investigate the experiences of agricultural cooperatives in selected countries and a strategy for Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 4(3), 1-20. (In Farsi).

18. Nazarian, M, Hosseini, M & Chizari, M. (2013). Identification of factors affecting in development of entrepreneurship in the agricultural cooperatives in Tehran province. Journal of Research of Agricultural Extension and Education, (3) 6. (In Farsi).

19. Novkovic, S., & Power, N. (2005). Agricultural and Rural Cooperative Viability: A Management Strategy Based on Cooperative Principles and Values. Journal of Rural Cooperation, 33(1), 67-78.‏

20. Nyoro, J. K., & Komo, I. (2005). An analysis of success, Failur and Demand Factors of agricultural cooperatives in kenya. research and technical assistance, funded by a cooperative agreement with USAID.

21. Pinto, A. C. (2009), Agricultural Cooperatives and farmer’s organizations: Role in rural development and poverty reduction. Swedish Cooperative Center, Development Director.

22. Ranjbar, S. & Monfaredi-Raz, B. (2007). Investigate educational and extensional methods of cooperative sector and providing appropriate solutions in the field of activity of the General Directorate of Cooperation of North Khorasan. Monthly Cooperation, (189-190), 110-119. (In Farsi).

23. Robertson, M., Collins, A., Medeira, N., & Slater, J. (2003). Barriers to start-up and their effect on aspirant entrepreneurs. Education Training, 45(6), 308-316.‏

24. Samiyan, M., Asadi, M. & Nasiri, M. (2010). Investigate factors affecting success of Rural Cooperatives: A Case Study of rural cooperatives of the Hamadan city. (In Farsi).

25. Sariannidis, N., Galani, D. & Xanthos, G. (2011). A New Cooperative Model of Micro and Small Enterprises (MSEs) for Sustainable Development. Archives of Economic History, 1(1), 57-70.‏

26. Seleuki, M. & Chizari, M. (2011). Investigate the effectiveness of extensional and educational activities to improve knowledge of agricultural production cooperative members in Semnan province.  Journal of Agricultural Research, Extension and Education, 4(1). (In Farsi).

27. Shabanalifami, H., Choobchian, Sh., Rahimzade, M. & Rasoli, F. (2006). Recognition and analysis of cooperative structures success of women in Iran. Journal of Women's Studies, 4(2). (In Farsi).

28. Stiglitz JE. (1993). Cooperative credit in agriculture - the Israeli experience. In: The economics theory, practice and policy. Y. Kislev, Z. Lerman, P. Zusman, K. Hoff and A. Braverman (Eds.), 214-227. Oxford University Press 1993.