دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-155 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
شناخت و واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه حرفه‌ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه

صفحه 143-155

10.22059/ijaedr.2012.30453

حوریه مرادی؛ مسعود بیژنی؛ مسعود برادران؛ حسین شعبانعلی فمی؛ عبدالعظیم آجیلی


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1391، صفحه 523-749
مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
مهر 1391، صفحه 321-521
مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
خرداد 1391، صفحه 157-320
مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
اردیبهشت 1391، صفحه 1-155