تحلیل کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد‌کشاورزی استان خراسان رضوی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس ترویج و اموزش کشاورزی

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد مشکین شهر استان اردبیل

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی

4 عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهید هاشمی نژاد مشهد

چکیده

امروزه با رشد سریع دانش و تکنولوژی، نهادینه کردن سازمان یادگیرنده در بین
سازمان‌های ارایه دهنده خدمات عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد؛ چرا که این سازمان‌ها می‌باید همگام با تغییرات سریع دانش و تکنولوژی بتوانند خدمات بهتری به ارباب رجوع خود ارایه دهند. یکی از این سازمان‌ها که رسالت ارایه خدمات فنی، مشاوره‌ای و آموزشی‌ـ ترویجی را در زمینه کشاورزی بر عهده دارد سازمان جهاد کشاورزی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل کاربست ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده در سازمان
جهاد‌ کشاورزی استان خراسان رضوی بود. این پژوهش از نوع کاربردی و غیر آزمایشی بود و به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مدون (DLOQ) استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان خراسان‌رضوی)303 (N= بودند که 102 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران بعنوان اعضای نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین‌های اکتسابی سازمان جهاد‌کشاورزی استان خراسان‌رضوی در 28 مورد از مولفه‌های مورد سنجش، پایین‌تر از حد قابل قبول بود. همچنین مشخص گردید ابعاد یادگیری مستمر، گفتگو و یادگیری تیمی بیش از سایر ابعاد در سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی محقق گردیده است. نتایج آمار استنباطی نشان داد همبستگی معنی داری بین ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده با میزان تسلط به زبان انگلیسی، میزان مهارت‌های رایانه‌ای و مهارت‌های استفاده از اینترنت وجود دارد.