تحلیل میزان اثرگذاری مولفه‏های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره‏شهر

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی با هدف کلی تحلیل میزان اثرگذاری مولفه‏های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره‏شهر به تعداد 94 نفر بوده است. با استفاده از سرشماری، برای تمامی افراد جامعه پرسشنامه ارسال شد که تعداد 87 نفر از آن‏ها پرسشنامه‏ها را تکمیل و عودت دادند. ابزار اصلی برای جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه بود. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات و پیشنهادهای اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و مدیران سازمان جهاد کشاورزی ایلام پس از اصلاح و بازنگری به‏دست آمد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن به‏ ترتیب برای مقیاس‏های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی، 84/0 و 95/0 به‏دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS16 انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی‏داری بین مولفه‏های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که حدود 50 درصد از واریانس متغیر وابسته کارآفرینی سازمانی توسط سه مولفه "هویت‏جمعی"، "شبکه‏ها و هنجارهای مشترک" و "انسجام و همبستگی جمعی" تبیین می‏گردد.