تاثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر رفتار کارآفرینی توت فرنگی‌کاران استان کردستان، شهرستان سروآباد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر رفتار کارآفرینی
توت فرنگی‌کاران بود. جامعه آماری این تحقیق را 193 نفر کشاورز توت فرنگی کار شهرستان سروآباد، تشکیل دادند (193 (N=. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ، 127 کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شدند (127(n= و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و علوم باغبانی، مورد بررسی، اصلاح و تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، آزمون پیشاهنگ انجام شد و میانگین آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (بهادادن به زندگی، احساس امنیت و اعتماد، مشارکت در اجتماعات محلی، پیوندهای کاری و ظرفیت پذیرش تفاوت‌ها) و رفتار کارآفرینی وجود داشت. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که مؤلفه‌های بهاء دادن به زندگی، احساس امنیت و اعتماد و مشارکت در اجتماعات محلی در مجموع توانستند 40 درصد از تغییرات رفتار کارآفرینی را تبیین نمایند.