بررسی نقش ابعاد تجاری سازی تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه فناوری در بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانش آموخته دکتری

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، استاد

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

4 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دانشیار

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد تجاری سازی تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه در نظام مدیریت فناوری کشاورزی ایران و به روش تحلیل همبستگی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس - واریانس انجام شد. جامعه‌ آماری شامل 2141 نفر از اعضای هیات علمی و محققان کشاورزی کل کشور بود که برای نمونه گیری از هر منطقه جغرافیایی کشور یک استان به تصادف انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 320 نفر(بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی(DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده(AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی(CR) استفاده شد. از بسته نرم افزاری Lisrel نسخه 54/8 جهت مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که در شکل‌گیری تحقیق و توسعه کارآفرینانه افزایش ارزش افزوده فناوری و نوآوری پایدار دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد هستند. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که در بین ابعاد تجاری سازی تحقیقات وجود ملاحظات کارآفرینانه در تهیه و توسعه بسته فناوری، تعیین راهبرد های فنآوری و حوزه های فنآوری بر روی شکل‌گیری تحقیق و توسعه کارآفرینانه بیشترین تاثیر را دارند و ترسیم نقشه راه و ارزیابی فناوری دارای اثر معنی داری بر شکل‌گیری تحقیق و توسعه کارآفرینانه نبودند.