شناخت و واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه حرفه‌ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

4 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

5 دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده

مطالعه حاضر، با هدف شناخت و واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه‌حرفه‌ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه به اجرا درآمد. جامعه آماری این پژوهش کلیة کارگزاران ترویج استان کرمانشاه، که شامل 456 نفر بودند. پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. حجم نمونه نیز براساس جدول تاکمن 210 نفر تعیین گردید. روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی صوری آن براساس نظر جمعی از اساتید و صاحبنظران تأیید گردیده و اعتبار آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای 4 عامل فردی، اطلاعاتی ـ ارتباطی، نهادی ـ مشارکتی و مدیریتی ـ مالی به ترتیب (92/0 و92/0 ،90/0 ،87/0=?) محاسبه شد، که بیانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود. یافته‌ها نشان داد که کارگزاران ترویجی در زمینة تمامی مؤلفه‌های توسعه‌حرفه‌ای در سطوح بسیار بالا و مطلوبی قرار دارند. آزمون مقایسه میانگین‌ها (آزمون t)، در زمینة ادراک کارگزاران ترویجی زن و مرد و جوان و مسن نسبت به مؤلفه‌ها تفاوت معنی‌داری در سطح خطای 5 درصد و بین ادراک کارگزاران ترویجی که از رایانه استفاده می‌کنند با آنهایی که استفاده نمی‌کنند تفاوت معنی‌داری در سطح خطای یک درصد نشان داد. آزمون مقایسه میانگین‌ها (آزمون F)، هیچگونه تفاوت معنی‌داری بین کارگزاران در سطوح مختلف تحصیلی، وضعیت استخدامی و پست سازمانی نشان نداد. نتایج همبستگی نشان‌دهندة ارتباط شرکت در آموزش‌های ضمن‌خدمت و ادراک کارگزاران نسبت به توانمندی‌حرفه‌ای خود با مؤلفه‌های توسعه‌حرفه‌ای بود.