شناسایی و واکاوی راهکارهای مقابله با خشکسالی در مناطق روستایی استان زنجان از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی

نویسنده

استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و واکاوی راهکارهای مقابله با خشکسالی در مناطق روستایی استان زنجان انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق را 316 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 175 نفر از آنان از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس میزان اهمیت راهکارهای مقابله با خشکسالی از دیدگاه کارشناسان 77/0 بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که راهکارهای مقابله با خشکسالی در مناطق روستایی استان زنجان از دیدگاه کارشناسان مورد مطالعه در پنج عامل آموزشی- ترویجی، اقتصادی، حفاظتی، مدیریتی و اجتماعی قرار می‌گیرند که این پنج عامل در مجموع در حدود 66/68 درصد واریانس را تبیین می‌نمایند.