بررسی عوامل مؤثر بر استفاده سبزیکاران از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی جهت پیشگیری از آلودگی خاک (مطالعه موردی شهرستان ری)

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کارشناس ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی

3 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استفاده سبزیکاران از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی جهت پیشگیری از آلودگی خاک در شهرستان ری بود. جامعه آماری تحقیق شامل همة سبزیکاران شهرستان ری (700 نفر) واقع در استان تهران بودند که تعداد70 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه مورد استفاده جهت گردآوری داده‎ها با کسب نظرات پانل متخصصان مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. جهت تعیین پایایی بخش میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی از ضریب آلفا کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 92/0 به دست آمد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که تمامی سبزیکاران مورد مطالعه از آب آلوده برای آبیاری استفاده می‎کرده‎اند. بیشتر آنها (40 درصد) از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی به میزان کم استفاده می‎کردند. بر‌اساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص گردید که سه متغیر سطح تحصیلات، میزان زمین زراعی و میزان دانش نسبت به راهکارهای پیشگیری از آلودگی خاک، در حدود 52 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.