برآورد ارزش حفظ کیفیت منابع آب مصرفی با استفاده از تمایل به پرداخت افراد در شهرستان یزد

نویسنده

مجتمع آموزش عالی اردکان، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی

چکیده

کیفیت آب مهم‌ترین شاخص در مناطقی است که با بحران مواجه هستند. به‌طوری‌که بقای این مناطق بر آن استوار است. در تعیین ارزش آب بایستی ابعاد چهارگانه حجم معین، کیفیت مشخص(ارزش حفظ) و زمان و مکان معین توجه شود. ارزش‌گذاری آب در ایران بستگی به انواع بهره‌برداری‌های موجود از منابع آبی دارد که شامل بهره‌برداری مصرفی(کیفی) و غیر مصرفی از منابع آب می‌باشد. بی‌توجهی نسبت به اهمیت و ارزش آب و تغییر در کیفیت، بر محیط زیست و انسان‌ها نیز اثرات بیشتری خواهد گذاشت. یکی از این ارزش‌ها، ارزش حفظ کیفیت آب می‌باشد؛ این پژوهش به تعیین ارزش حفظ کیفیت آب در شهرستان یزد و
اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت مردم با بهره‌گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دوگانه دو‌بعدی در سال 1389 می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متوسط تمایل به پرداخت سالانه افراد برای حفاظت از کیفیت آب،217350 ریال می‌باشد. با توجه به بعد خانوار در منطقه(4 نفر)، هر خانواده حاضر است سالانه به طور متوسط 870120 ریال برای حفاظت ازکیفیت آب پرداخت نماید. هم‌چنین ساکنین منطقه حاضرند مبلغ
120 میلیارد ریال برای حفظ کیفیت آب پرداخت کنند. لذا این برآورد، برای سیاست‌گزاران و مسئولین توجیهات لازم جهت حفظ و حمایت از کیفیت آب فراهم می‌نماید.