نویسنده = رضایی، عبدالمطلب
تعداد مقالات: 5
1. بررسی مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 467-483

بهروز فاتحی خوزانی؛ سید حمید موحد محمدی؛ عبدالمطلب رضایی


4. تحلیل شبکه اجتماعی رویکردی نوین در تبیین نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگرا: مورد مطالعه استان کرمان

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 311-329

حمید کریمی گوغری؛ کوروش رضایی مقدم؛ عبدالمطلب رضایی