بررسی تأثیر مهارت ها و راهبردهای تفکر سطح بالا بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزیٍ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

از آنجایی که در کشور ما دانشگاه ها نقش پررنگی در آموزش و تربیت نیروی انسانی را برعهده دارند و نظر به این که مهارت های تفکر سطح بالا از مسائل مهم در آموزش و یادگیری به‌خصوص در مؤسسات آموزش عالی می باشند، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مهارت ها و راهبردهای تفکر سطح بالا شامل (تفکر انتقادی، تفکر خلاق، تفکر منطقی، تفکر تأملی، مهارت حل مسأله، مهارت تصمیم گیری و فراشناخت) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1397-1398 انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 846 نفر از دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در مقطع کارشناسی می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 132 نفر آن ها انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید، که روایی آن با استفاده از نظرات پنل متخصصان و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت که برای تمامی سازه‌ها بالاتر از 7/0 بوده و تأیید شد. نرم‌افزارهای مورد استفاده برای انجام تحلیل‌ها عبارت بودند از SPSS نسخه 25 و SmartPLS. نتایج به دست آمده نشان داد که مهارت های تفکر انتقادی، تفکر خلاق، تفکر تأملی و تفکر منطقی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین بین مهارت های حل مسأله، تصمیم گیری و فراشناخت با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها