بررسی نقش آموزش محیط‌زیستی بر رفتار مسئولانه محیط‌زیستی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتریْ گروه ترویج و آموزش کشاورزیْ دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزیْ پردیس کشاورزی و منابع طبیعیْ دانشگاه تهرانْ کرج. ایران.

2 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، دکتری آموزش و ترویج کشاورزی

3 College of agricultural economics and development, Department of agricultural extension and education

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در ﻋﺼـﺮ ﺣﺎﺿﺮ محیط زﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی ﮐـﻼن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﯾﮕـﺮ را ﺗﺤـﺖ اﻟﺸـﻌﺎع ﻗـﺮار داده است. در این میان نقش عوامل انسانی، در بروز بحران های محیط زیستی پررنگ‌تر است. از طرفی اغلب از آموزش به‌عنوان ابزار تغییر رفتار انسان نام برده می‌شود. نهاد آموزش عالی نهادی است که انتظار می رود با ارایه آمـوزش هـای مناسـب، آگـاهی لازم برای تغییر نگرش و رفتار دانشجویان جهت حمایت از محیط زیست را فراهم نماید. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودند که از میان آن‌ها 97 نفر( گروه کنترل 30 نفر و گروه آزمون 67 نفر) در این پژوهش مشارکت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف 5 سطحی لیکرت( خیلی‌کم=1؛ خیلی‌زیاد=5) بود که در دو نوبت( قبل و بعد از مداخله آموزشی) توسط دانشجویان کشاورزی تکمیل شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSSV25 تحلیل شدند. نتایج نشان داد قبل از مداخله آموزشی میانگین نمره رفتار مسئولانه محیط‌زیستی گروه کنترل و آزمون تفاوت معناداری نداشت اما بعد از اعمال مداخله آموزشی تفاوت معناداری بین میانگین نمره دو گروه مشاهده شد. به‌طوری که گروه آزمون به لحاظ شاخص میانگین، نمره رفتار مسئولانه محیط‌زیستی مطلوب‌تری داشتند. علاوه بر این نتایج نشان داد، میانگین نمره رفتار مسئولانه محیط‌زیستی گروه کنترل، قبل و بعد از مداخله آموزشی دارای تفاوت معناداری نبود. با این حال در ارتباط با گروه آزمون، میانگین نمره رفتار مسئولانه محیط‌زیستی قبل و بعد از مداخله آموزشی تفاوت معناداری را نشان داد و مداخله آموزشی منجر به بهبود رفتار مسئولانه محیط-زیستی گروه آزمون شد. از‌ این‌رو پیشنهاد می‌گردد در راستای بهبود رفتار مسئولانه محیط‌زیستی افراد جامعه و به‌طور خاص دانشجویان کشاورزی که در آینده پیوستگی بیشتری با طبیعت دارند به اهمیت و نقش آموزش‌های محیط‌زیستی توجه گردد و واحدهایی در برنامه آموزشی دانشجویان در راستای ارتقاء رفتار مسئولانه محیط‌زیستی گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات