عوامل موثر بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط نخل‌کاران شهرستان دشتستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/ دانشکده کشاورزی/ دانشگاه تبریز

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر

چکیده

آب یکی از عوامل اصلی محدودکننده روند توسعه کشاورزی به­خصوص در مناطق گرم و  خشک، می­باشد. با توجه به محدودیت منابع آب، ضرورت مدیریت این­گونه منابع در مصرف بهینه آن اجتناب­ناپذیر است. یکی از روش­های آبیاری که صرفه­جویی قابل ملاحظه­ای در مصرف آب به­عمل می­آورد، روش آبیاری قطره­ای است که از سال 1371به نخل­کاران روستاهای شهرستان دشتستان معرفی شده است. ولی تاکنون فقط 372 نفر (7 درصد) از نخل­کاران منطقه آن را پذیرفته و به­کار برده­اند. بنابراین، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش این سیستم آبیاری می­تواند مسئولان منطقه را در اتخاد تدابیر مناسب جهت سرعت بخشیدن به روند پذیرش آن کمک نماید. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که از پرسشنامه با سوالات بسته پاسخ برای گردآوری اطلاعات استفاده شد و 120 نفر با استفاده از فرمول کوکران به­عنوان حجم نمونه به روش نمونه­گیری طبقه­بندی متناسب از جامعه آماری (5000 نفر) انتخاب شدند. تحلیل مدل رگرسیونی لاجیت نشان داد: مساحت نخلستان، میزان درآمد، سازگاری فناوری با وضعیت زمین، دریافت وام و تسهیلات اثر مثبت و متغیرهای ­سن و تعداد قطعات نخلستان اثر منفی و معنی­داری بر پذیرش آبیاری قطره­ای داشتند.

کلیدواژه‌ها


  1. Ahmmad Khayat, S. (2006). Economic and Administrative factors affecting farmers' willingness to investing in sprinkler irrigation. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. (In Farsi)
  2. Ayers, R. S. & Westcot, D.W.  (2005). Waterquality for Agriculture, FAO, Irrigation and Drainage, 29-45.
  3. Bagheri, A. & Mallekmohammadi, I. (2005). Adoption of sprinkler irrigation by farmers of Ardebil Province of Iran. (In Farsi)
  4. Feder, G., Just, R. E. & Zilberman, D. (2002). Adoption of agricultural innovations in developing countries: A Survey, Economic Development and Cultural Change, 33, 255-298.
  5. Green G.P. & Sunding, D.L. (1997). Land Allocation, Soil Quality, and the Demand for Irrigation Technology. Journal of Agricultural and Resource Economics, 22, (2) 367-375.
  6. Hayati, D. & Larri, M.B. (2000). Difficulties of Using Sprinkler Irrigation Technologies by Farmers. Agricultural Economics and Development Journal, 32, 187-214.(In Farsi)
  7. Howitt, R.E., Wallender, W.W. & Wearer, T. (2002). Economic analysis of irrigation technology selection: The effect on declining performance and management, by R. K. sampth and R.A. Young, 15: 437-464.
  8. Jahhannema, F. (2001). Economical and Social Effective Factors on Adoption of Pressurized Irrigation. Agricultural Economics and Development Journal, 36, 137-260. (In Farsi)
  9. Jalali, M. &  Karami, A. (2006). Discontinuity of sprinkler irrigation technology (Case Study: Farmers of Bilo Vilage of Marivan Township). Rural and Development Journal, 9/3, 131-169. (In Farsi)

10. Karami, A., Nasrabadi, A. & Rezaei Moghadam, K. (2000). Consequences of sprinkler irrigation diffusion on inequality and rural poverty. Agricultural Economics and Development Journal, 31, 183-186.(In Farsi)

11. Karbasi, A. (2001). Economics Analysis of Pressurized Irrigation Projects of Khorasan Province. Agricultural Economics and Development Journal, 36, 91-112.(In Farsi)

12. Kohansal, M., Ghorbani, M. & Rafei Darani, H. (2009). Effective Environmental and Non-environmental Factors on Adoption of Sprinkler Irrigation. Agricultural Economics and Development Journal, 65, 97-112.(In Farsi)

13. Noroozi, O. & Chizari, M. (2006). Effective Cultural and Social Factors Regarding Attitude of Wheat Farmers of Nahavand Township toward Sprinkler Irrigation Development. Iranian AgriculturalExtension and Education Journal, 2/2.(In Farsi)

14. Nowak, P. J. (2002). The adoption of agricultural conservation technologies: Economic and Diffusion Explanations. Rural Soc, 52, 208-220.

15. Office of statistic and information technology. (2008).  Agricultural statistics Center, Tehran: Ministry of Agriculture Jihad. (In Farsi)

16. Poorzand, A. (2003). Improved water management. the first step to achieving food security. Proceedings of the Eleventh Conference of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage. 24-25 Dec. Tehran, Iran. (In Farsi)

17. Rafei Darani, H. & Bakhshodeh, M. (2008). Effective Factors on Development and adoption of Sprinkler Irrigation (Case study; Isfahan Province). Iranian Agricultural Economics Research Journal, 39/1, 21-30.(In Farsi)

18. Regev, A., Jaber, A., Spector, R. & Yaron, D. (2008). Economic Evaluation of the Transition from a Traditional to a Modernizal water management, 18: 347-363.

19. Sadigh, H. & Farzand Vahy, J. (2004). Attitude of Farmers toward Pressurized Irrigation Systems in Kermanshah Province. Iranian Agricultural Science Journal, 35(3), 679-689.(In Farsi)

20. Shah, F.A., Zilberman, D. & Chakravorty, V. (1998). Technology Adoption in the presence of an Exhaustible, Resource: The case of Ground water-Extraction. American Journal of AgriculturalEconomics, 77, 291- 299.

21. Sivanapan, P.K. (2003). Economic of drip irrigation for various crops in India. Forth International micro irrigation congress, October 23- 26, Abury, Wodonga, Australia.

Torkamani, J. & Jafari, A. (1998). Effective factors on development of pressurized irrigation systems of Iran. Agricultural Economics and Development Journal, 17, 7-29. (In Farsi)