تحلیل فضایی عوامل موثر بر دیدگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی نسبت به تاسیس تعاونی‌های بازاریابی محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

کمک به ایجاد و توسعه تعاونی­های بازاریابی محصولات کشاورزی از جمله راهکارهایی است که می­تواند در امر تسهیل مشارکت کشاورزان در چرخه بازاریابی محصولات کشاورزی کمک شایانی نماید. از این­رو، هدف کلی تحقیق حاضر "تحلیل فضایی عوامل موثر بر دیدگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی نسبت به تاسیس تعاونی­های بازاریابی محصولات کشاورزی" بود. کلیه بهره­برداران بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 386 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که اکثریت بهره­برداران (1/96 درصد) با ایجاد تعاونی­های بازاریابی در منطقه موافقند. این در حالی است که کارآیی این تعاونی­ها در حل مشکلات بازاریابی نیز نمره مطلوبی (میانگین 8 از10) را از نظر پاسخگویان بهره­بردار کسب کردند. ضمن آنکه بر اساس نتایج تحقیق، مشخص شد که متغیرهایی مانند شغل اصلی و سن بهره­برداران به ترتیب دارای تاثیر معناداری بر گرایش آنان به تعاونی بازاریابی و نیز دیدگاه­شان به کارآیی این تشکل­ها بودند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که کمترین میزان تمایل به تاسیس تعاونی بازاریابی به شهر پیرانشهر مربوط بود و این در حالی است که این شهرستان از نظر نقشه مکانیابی محل تاسیس تعاونی بازاریابی از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است. همچنین، با تحلیل­های صورت گرفته، سه ناحیه در استان شناسایی شد که در دسته طبقات منتخب مکانیابی نبودند؛ ولی دارای سکونتگاه­های شهری و روستایی بوده و نیازمند برنامه­ریزی دقیق در این زمینه می­باشند.

کلیدواژه‌ها


  1. Abbasi, M. (2002). Cooperative sector, the need for global markets. Journal of Cooperation, 133.Page:4
  2. Bogati, R. (1996), A case study of people's participation in Begnastal and Rupatal (BTRT) watershed management in Nepal, In: Case studies of People's Participation in Watershed Management in Asia, P. N.Sharma, & P. M. Wagley,Rome: The Food and Agriculture Organization the United Nations Press.
  3. Borst. A. (1999). Networking Diffusions: Termination of Georgia Wood Co-op Provide Lesson for Expert Co-op Development. Rural Cooperative.p.4-7.
  4. Margerum, R.D. (2001). Organizational commitment to integrated and collaborative management: matching strategies to constraints, Environmental Management, 28(4), 421- 431.
  5. Mbaiwa, J. E. (2005). Wildlife resource utilisation at Moremi Game Reserve and Khwai community area in the Okavango Delta, Botswana. Journal of Environmental Management, 77, 144–156.
  6. Shahroudi, A., & Chizari, M.(2007). Effective factors on farmers attitude to water use cooperatives(Case study:Khorasan razavi province), Journal of agricultural and natural resource theqniques, 11(42).
  7. Sham abadi, M., & Barimnejad, V. (2007). Designing the marketing pattern of agricultural crops in Iran agricultural and rural cooperatives network, Proceedings of 6th conference for Agricultural economy of Iran. Information Systems, Qeshm, Iran.
  8. Statistical Center of Iran. (2013). Key indexes of provinces, Retrieved from: www.amar.org.ir
  9. Steyaert, P., Barzman, M.,  Billaud, J. P., Brives, H. L., Hubert, B., Ollivier, G. & Roche, B. D.  (2007). The role of knowledge and research in facilitating social learning among stakeholders in natural resources management in the French Atlantic coastal wetlands, Environmental Science & Policy, 10(6), 537-550.

Zamani, GH., & Abadi, B. (2009). Social effective factors on participation of frmers in wateruse               cooperatives establishment in Fars province, Journal of cooperation, 210&211, 117-134.