بررسی عوامل پیشگو کننده استمرار پذیرش کشت کلزا در شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد کشاورزی

2 دانشگاه رازی-دانشکده کشاورزی-گروه ترویج و توسعه روستایی

3 دانشگاه لرستان

چکیده

دانه­های روغنی پس از غلات، دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل می­دهند و بدون شک از محصولات اساسی کشاورزی ایران هستند. اما متاسفانه با وجود تمام تلاش­ها و ادعاها، ایران هنوز هم برای تامین نیاز خود به واردات روغنی وابسته است. پذیرش کشت کلزا توسط کشاورزان شهرستان کرمانشاه نیز در وضعیت مطلوبی نمی­باشد و میزان پذیرش این کشت، بسیار پایین­تر از میزان پیش­بینی­ها بوده است. هدف از این مطالعه، بررسی تعیین­کننده­های تداوم پذیرش کشت کلزا در شهرستان کرمانشاه است. مطالعه به روش پیمایشی و با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کشاورزان شهرستان کرمانشاه بودند. کشاورزان به سه طبقه پذیرنده و نپذیرنده و ردکنندگان بعد از پذیرش تقسیم شدند. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران برای سه گروه پذیرندگان، نپذیرندگان و ردکنندگان بعد از پذیرش کشت کلزا 106 نفر محاسبه شد. برای جمع­آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که متغیرهای تماس با مروجین و کارشناسان کشاورزی، علاقه به کشت کلزا،  شرکت در کلاس­های آموزشی- ترویجی و  شرکت­های خدماتی مشاوره کشاورزی به­عنوان مهم­ترین عوامل متمایز کننده گروه­های کشاورزان در مجموع توانستند 6/69 درصد از کل پاسخگویان را بر مبنای توابع تشخیصی به درستی طبقه­بندی کنند. در پایان، پیشنهاد شده است که سیاستگزاران کشت کلزا از عوامل متمایز کننده کشت کلزا در برنامه­ریزی آتی جهت استمرار این کشت استفاده نمایند. 

کلیدواژه‌ها


  1. Adeogun, O. A., Ajana, A. M., Ayinla, O. A., Yarhere, M. T., & Adeogun, M. O. (2008). Application of legit model in adoption decision: A study of hybrid claries Lagos state Nigeria. Amer.  Journal of Agriculture and Environmental Sciences, 4(4), 468-472.
  2. Aghel, H., & Zoghi, M. (2004). Assessment of Canola farmers attitude and factors influencing on the adoption and development of canola in Khorasan Province, Agricultural Jihad Organization of Mashhad, extension management and public participation. (In Farsi).
  3. Agricultural Jihad Statistics, (2012), AgriculturalJihad Organization of Kermanshah Province.
  4. Amaza, P., Kwacha, A., & Kamara, A. (2000). Farmers Perceptions, Profitability, and Factors Influencing the Adoption of Improved Maize Varieties in the Guinea Savannas of Nigeria. Journal of Research to Nourish Africa.
  5. Asiabaka, C., & Owens, M. (2002). Determinants of Adoptive Behaviors of Rural Farmers in Nigeria. Proceeding of the 18th Annual Conference. Durban, South Africa.
  6. Bagheri, A., & Malekmohammadi, I. (2005). Adoption behavior of sprinkler irrigation among farmers in Ardabil province, Iranian Journal of Agricultural Sciences, 36(6): 1479-1488. (In Farsi).
  7. Balunk, A. Rozelle, S. Lohmar, B. & Wang. H. (2007). Water saving technology and saving water in China. Agricultural Water Management, 87: 139-150.
  8. Barasa, R.D., (2001). The Influence of Technology Characteristics and Social- Economic Factors on Adoption of Agroforestry Technologies: the case of southern Malawi. Student Theses, Department of Economics, Chancellor College, University of Malawi. Available at:http://www.economics.chanco..
  9. Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19, 43- 50.

10. Bazargan, A., Sarmad, Z., & Hedjazi, A. (2008). Research Methods in Behavioral Sciences. (15th ed.) Teharn: Agah Pub. (In Farsi)

11. Black, W. (1983). Discontinuance and diffusion: Examination of the post adoption decision process. Advances in Consumer Research, 10, 356-361.

12. Borg, W. R., & Gall, M. D. (1989). Educational research. New York: Longman.

13. Cabrera, V. E., Leston, D. & Podesta, G. (2006). The value of climate information when farm programs matter. Agricultural Systems, 87, 351-369.

14. Doss, C., & Morris, M. (2001). How dose Gender Affect the Adoption of Agricultural Innovations? The Case of Improved Maize Technology in Ghana. Journal of Agricultural Economics, 25 (27-36).

15. Greiner, R., Patterson, L., & Miller, O. (2009). Agricultural Systems. Journal of Agricultural Systems, 99 (86-104).

16. Hosseinzad, J., Khayat, A., & Havati, B.  (2008). Study of Effective Economic and Managerial Factors in Willing to Investment on Sprinkler Irrigation Systems (Case study: Boukan), Journal of Agricultural Development and Economy, 18 (4): 29-37. (In Farsi).

17. Jagtap, S. S., Jones, J. W., Hildebrand, P., Leston, D., Obrien, J. J., Podesta, G., & Zazueta, F. (2002). Responding to stakeholders demands for climate information: from research to applications in & Florida. Agricultural Systems, 74, 415-430.

18. Jahannama, F. (2001). Effective Economic-social factors on pressurized irritation systems adoption, Journal of development and agricultural economy, 9 (36), 237-261.

19. Kalantari, K.H., & Mirgohar, M. (2003). Investigating factors affecting the technological knowledge level and its application and their role in irrigated wheat yield, Journal of development and agricultural economy, winter; 10(4(40)); 103-126. (In Farsi).

20. Karami, E. ,Rezaei  Moghadam, K., Ahmadvan. M., & Lari, M.B.(2006) adoption  of rice- fish farming (RFF) in  Fars Province.  Iranian agricultural Extension and education; 2(2):31-43

21. Leeuwis. C. & Van den ben. A. (2003). Communication for Rural Innovation. The Journal of Agricultural Education and Extension, pp127-129

22. Mahboubi, M. (2003). Analysis Factorsaffecting the adoption behavior regarding soil conservationtechnologyin the Zarrin watershed Golestan, Doctoral thesis, Faculty of Agriculture, Tehran University. (In Farsi).

23. Marques, G. F., & Lund, J.R., (2005). Modeling irrigated agricultural production and water use under water supply uncertainly. Water Resources Research, 41(8) WO8423.

24. Miller, M, & Mariola. J. (2008).The Discontinuance of Environmental Technologies In the Humid Tropics of Costa Rica: Results from a Qualitative Survey.

25. Monfared, N. (1995). Factors effecting on technology adoption in rice farming and consequences of technologies on rice producers women in Fars and Mazandaran provinces, Master's thesis, Faculty of Agriculture, University of Shiraz. (In Farsi).

26. Namara, R., Nagar, R. & Upadhyay, B. (2007). Economics Adoption determinants, and impacts of micro- irrigation technologies: empirical result from India, Irrigation Science, 25(3): 283-297.

27. Neupane, R., Sharma, K., & Thapa, G. (2002). “Adoption of Agroforestry in the Hills of Nepal: A Logistic Regression Analysis”. Journal of Agricultural Systems, 72(177-196).

28. Noroozi, O., & Chizari, M. (2006). Effective factors involved in adoption of sprinkler irrigation: A case study in wheat farmers in Nahavand Township, Iran. Journal of development and agricultural economy, summer: 14 (50). (In Farsi).

29. Ofuoku, A., Olele, N., & Emah, G. (2008). Determinants of Adoption of Improved Fish Production Technologies among Fish Farmers in Delta State, Nigeria. Journal of Agricultural Education and extension, 14 (297-306).

30. Oilseeds Production Plan 2005-2014, (2009), Ministry of Agricultural Jihad.

31. Robertson, A., Soopramanien, D. and Fildes, R. (2007). A segment-based analysis of Internet service adoption among UK households. Technology in Society, 29 (2007) 339–350 Available www.elsevier.com/locate/techsoc.

32. Saburi, M.S., & Ommani, A.R. (2008). Factors related to accepting livestock insurance by Garmsar City ranchers. Journal of development and agricultural economy, 1(2); 93-104. (In Farsi).

33. Shahin, A.H. (2004). Adoption of innovation in smallholder buffalo dairy farms in the Menoufia province of Egypt, Un published Doctoral, Dissertation, Humboldt University, Berlin.

34. Subashini, B. & Thyagarajan, S. (2002). Characteristics of Tapioca Farmers and their Adoption Behavior. Indian Journal of Extension Education, 38(1&2): 85-87.

35. Tabraee, M. & Hasannejad, M. (2009). Factors influencing the performance and adoption of agricultural extension interventions towards agricultural development: A case of wheat farmers in Kermanshah Township,Journal of Economics and Agricultural Development, 21(1), 59-69.(In Farsi).

36. Tarazkar, M.H., & Behjat, A.M. (2007). Determinants of nitrogen fertilizer overuse in wheat dry farming in Kermanshah Province, Journal of Agricultural Extension and Education, 3(1); 45-54. (In Farsi).

Yaghoubi, J. & Chizari, M. (2006). Effective factors in adoption and application of Internet in educational and research activities of graduate students of agricultural education and extension, Iranian Journal of Agricultural Sciences (Journal of Agriculture), 37-2(1), (Agricultural Economics and Development); 85-92. (In Farsi).