عوامل موثر بر تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس با رهیافت مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز-دانشکده کشاورزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

3 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در منطقه آزاد ارس انجام شده است. بر اساس نمونه‌گیری تصادفی، اطلاعات گردشگران از این منطقه جمع‌آوری شد و با رهیافت مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل گرفت. روایی پرسشنامه توسط اساتید بررسی و تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (81/0 و 87/0). نتایج تحقیق بیانگر آن است که تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس از رضایت گردشگری تجاری، مذهبی، طبیعی و تاریخی و نیز سطح تسهیلات و امکانات موجود در منطقه تأثیر می‌پذیرد.  به­عبارت دیگر، جهت افزایش میزان تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس باید کیفیت و سطح برخورداری از تسهیلاتی نظیر؛ رستوران، امکانات گردشگری، بهداشتی، اقامتی، پارکینگ و راهنمایی گردشگران افزایش یابد و نیز تلاش شود با کاهش قیمت به­وسیله کاهش هزینه مبادله (رفت‌وآمد، بیمه و سایر هزینه‌های ترخیص کالا) و نیز، با افزایش تنوع کالاهای وارداتی، میزان رضایت از گردشگری تجاری را افزایش داد. همچنین، با افزایش تعداد جاذبه‌های مصنوعی و حفاظت از جاذبه‌های طبیعی و فراهم‌سازی بستر مناسب جهت استفاده بوم گردشگران و بازسازی آثار تاریخی (کلیسای چوپان، کاروانسرای خواجه نظر و غیره) و اماکن مذهبی (امامزاده سید محمد آقا و امامزاده شعیب) می‌توان میزان رضایت از بوم گردشگری، گردشگری تاریخی و مذهبی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


  1. Aras Free Zone (2014), Retrieved from: http://www.arasfz.ir (In Farsi)
  2. Chaitip, P. Chaiboonsri, Ch. Kovács, S. & Balogh, P. (2008). A structural equation model: greeces tourism demand for tourist destination. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. Agroinform Publishing House, Budapest.
  3. Ghasemi, M. (2011). Tourism as a system: Mashhad schema. Journal of Geography and Regional Development, 17, 4. (In Farsi)
  4. Ghasemi, V. (2009). Introduction to structural equation modeling. (Written Shmakhr and Lvmks). Tehran: the sociologists printing. (In Farsi)
  5. Hooman, H. (2011). Structural equation modeling with LISREL software application. The study and edited books Humanities University (left), Fourth Edition.
  6. Jeroen, B. & Bart, N. (2002). Crowding and the tourist experience in an urban environment: a structural equation modeling approach.
  7. Miller, K. (2008). Evaluating the design and management of community based ecotourism projects in Cuatemala, The University of Montana Missoula, MT, USA.
  8. Nohagar, A, Hossein Zadeh, M & Perastah, a. (2009). Assess the nature island features by using strategy management model SWOT. Journal of Geography and Development, 15.
  9. Office of Infrastructure Studies. (2010). Evaluation of Ecotourism in Iran, pages 4 and 10. (In Farsi)

10. Oladi Qadyklayy, J. (2005). Introduction to Nature. (First Ed.). Sari, Mazandaran University Press (In Farsi)

11. The Islamic Republic of Iran Customs Administration. (2011). Inbound and outbound traffic statistics report.

12. UNWTO, (2015). United Nations World Tourism Organization. Retrieved from: http://www2.unwto.org

13. Vossoughi, L, Khani, F., Moteae Langeroudi, H. & Rahnamae, M. (2011). Assess the attitudes of rural community tourism, based on structural equation modeling (case study: roudbar Qasran mountainous region, city Shamiran). Rural Studies, 2(4), . (In Farsi)

14. Witt, S. & Martin, C. (1987). Econometric Model for Forecasting International Tourism Demand. Journal of Travel Research, winter, 23-30.

Zarabi, A., Mohammadi, J & Babakhanzadh, A. (2011). Analysis of tourism attractions and facilities Avramanat. Journal of Geography and Environmental Planning, 22(3), 35-52.