شبیه سازی اثر شوک های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه یاهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده کشاورزی بخش اقتصاد کشاورزی

3 کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

4 استاد / دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

اطلاع از نوع اثر شوک­ها و نااطمینانی­های اقتصادی بر پیکره اقتصاد، راهنمای مناسب و سودمند جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در هنگام بروز شوک­های اقتصادی است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی، مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک­های کلان اقتصادی (شامل: شوک­های بهره­وری کشاورزی، پولی، درآمدهای نفتی و مخارج دولت) بر بخش کشاورزی ایران می­پردازد. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر بخش کشاورزی و در نظر گرفتن واقعیت­های اقتصاد ایران بر پایه داد­ه­های بازه زمانی 92-1370 طراحی گردید. نتایج برآوردی نشان می­دهد که شوک مثبت بهره­وری موجب افزایش تولید (2.06 درصد)، مصرف کالاهای تولید داخل (1.33 درصد)، موجودی سرمایه (1.46 درصد)، اشتغال (0.23 درصد) و دستمزد حقیقی (0.33 درصد) و کاهش هزینه نهایی و شاخص­های قیمت در بخش کشاورزی می­شود. شوک مثبت پولی به جز دستمزد حقیقی سایر متغیرهای مذکور را افزایش می­دهد. در پی شوک مثبت درآمدهای نفتی، تولید (0.73 درصد)، اشتغال (0.087 درصد)، دستمزد حقیقی (0.68 درصد) و شاخص­های قیمت کاهش یافته است. مخارج دولت نیز موجب کاهش دستمزد حقیقی (0.18 درصد) و موجودی سرمایه (0.28) می­گردد. بررسی نتایج نشان می­دهد که آثار شوک­ بهره­وری کشاورزی نسبت به سایر شوک­ها مطلوب­تر، پایدارتر و از لحاظ بزرگی اثر نیز در مجموع، این شوک بیشترین تأثیر را بر بخش کشاورزی دارد. در مقابل، شوک مثبت نفتی بیشترین تأثیر منفی را بر بخش کشاورزی داشته است که بر این اساس دولت می­تواند با هدایت قسمتی از دلار­های نفتی به سمت واردات کالاهای سرمایه­ای و نهاده­های تکنولوژیک در بخش کشاورزی، به­جای واردات کالاهای مصرفی و تضعیف کشاورزی، موجبات تقویت بنیه این بخش را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


 1. Amir Azodi, A. & Mohamadim H. (2010). Analysis of the effect of monetary and financial policies on agricultural sector variables. Quarterly Journal of Economic Research and Policy. 53:45-57, (In Farsi).
 2. Amirtymouri, S. & Sadeghyan, S. (2007). Total factor productivity growth in Iran's agricultural sector and its Perspective in the fourth development plan. Agricultural Economics and Development. 59:36-52, (In Farsi).
 3. Apere, T. O. & Karimo, T. M. (2015). Monetary Policy Shocks and Agricultural Output Growth in Nigeria IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF). 6 (2), 45-50.
 4. Bakhtiari, S. & Haghi, Z. (2001). The survey of effects of oil revenues increase on agriculture sector: Dutch Disease in Iran. Agricultural economy and development, (35), 109-139.
  1. Beck, R. & Kamps, A. (2009). Petrodollars and Imports of Oil Exporting Countries, working Paper Series No 1012, European Centeral Bank.
  2. Calvo, G. (1983). Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework. Journal of Monetary Economics, 12(3): 383-398.
  3. Červena M. & Schneider, M. (2014). Short-term forecasting of GDP with a DSGE model augmented by monthly indicators. International Journal of Forecasting, 30 (2014), 498–516.
  4. Dib, A. (2001). An estimated Canadian DSGE model with nominal and real rigidities. Bank of Canada working paper, No. 26.
  5. Dixit, A. K. & Stiglitz, J. E. (1977). Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. American Economic Review, 67(3): 297–308.

10. Eslami, M. (2015). Investigating the relationship between Agricultural subsidies and productivity shocks emphasizing on crop subsector. Journal of Agricultural Economics Research. 1(7): 187-204, (In Farsi).

11. Fernández-Villaverde, J. & Rubio-Ramírez J.F. (2006). A Baseline DSGE Model. Duke University and Federal Reserve Bank of Atlanta. Working paper.

12. Fuglie, K. (2008). IS a Slowdown in Agricultural Productivity Growth Contributing to the Rise in Commodity Prices? Agricultural Economics, 39 supplement 431-441.

13. Ghasabi Kohne, P., Lotfali Pour, M.R. & Ahmadi, M.T. (2014). Investigation the Influencing Mechanisms & Short Term - Long Term Dynamism Impact of Iran’s Oil Revenues on Value Added in Agriculture Management. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 10, 184-193.

14. Harri, A. & Hudson, D. (2009). Mean and variance dynamics between agricultural commodity prices and crude oil prices. The Economics of Alternative Energy Sources and Globalization: The Road Ahead Meeting, Orlando, FL, November 15-17.

15. Hashemi, R. (2014). Analysis of the Macroeconomic Variables Effect on the Agricultural Sector. Agriculture Science Developments, (3)11, 370-374.

16. Manzour, D. & Taghipoour, A. (2015). Constructing a DSGE model for a small open oil exporting country: case study Iran. Economic policies and researches, 75, 7-44.

17. Mirzaei Khalil Abadi, H., Naghavi, S., Mehrabi Boshrabadi, H. & Jalaee Esfandyari, S.A. (2009). Investigating the effects of monetary shocks on Iran’s agricultural sector. Journal of Agricultural Economics Research, 1(3), 123-147. (In Farsi).

18. Mohamadi, M., Poursafar, Z. & Azadi, A. (2015). Measuring the growth of total factor productivity in agriculture and evaluating its role on the growth of value added and exports of this sector using the Johansson Co-accumulation technique. Quarterly Journal of Applied Economics, (5), 57-68 (In Farsi).

19. Moshiri, S., Bagheri pormehr, Sh. & Mousavi Nik, S.H. (2011). Evaluating the dominance of fiscal policy on the Iran’s economy through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. Quarterly of   research of economic growth and development .(2) 5 69-90, (In Farsi).

20. Mousavi, S.N., Moamadi, H. & Akbari, S.M. (2010). Investigating the Effects of Governmental Financial Policies on the Value Added of Agricultural and Industrial Sector. Agricultural Economics Research, 7, 121-134, (In Farsi).

21. Parvin, M., Bahrami, J. & Mahdi, S. (2012). Impact of financial shocks on production and price level in Iran using a structural vector regression model itself. Economic Modeling Quarterly, 4, 21-39, (In Farsi).

22. Piri, M., Javidan, I., & Faraji Dizji, S., (2011). An investigation on the effect of changes in oil export on the growth of agriculture in Iran, Journal of Economy and Development of Agriculture (Agricultural Sciences and Industries), 25, 3, 275-283.

23. Serra, T. (2011). Volatility Spillovers between Food and Energy Markets: A Semiparametric Approach. Energy Economics, (33) 6, 1155-1164.

24. Shirin bakhsh, Sh. & Bayat, M. (2009). Study the Symmetric and asymmetric effects of oil shocks on the value-added in the sectors of agriculture and services in Iran. The Quarterly of Energy Economics Studies. (7) 26, 1-20, (In Farsi).

25. Sims, E. (2011).Graduate Macro Theory II: Notes on Medium Scale DSGE Models. University of Notre Dame. Working paper

26. Taghavi, M. & safarzadeh, S. (2009). The optimal rate of liquidity growth in Iran’s economy based on a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. Quarterly of Economic Modeling, (3) 3, 77-104, (In Farsi).

27. Taheri, F., Mohamadi, H. & Mousavi, S.N. (2008). Analysis of the effects of increasing government expenditures on macroeconomic variables of the agricultural sector and Iran's economy: an analysis within the framework of general equilibrium. Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 47, 97-122, (In Farsi).

28. Tavakolyan, H. (2012).  Investigating New Keynesian Phillips curve through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model for Iran. Journal of Economic research, (91) 3, 1-22, (In Farsi).

29. Vahidi, Z., Shaghagi Shahri, V. & Pahlavan Zadeh, F. (2014). Evaluating the Symmetric and asymmetric comparative effects of oil shocks on the value-added in the sectors of agriculture and industry in Iran. Quarterly Strategic Policy and Macro, (2)8, 77-93, (In Farsi).

30. Wang, S.  & McPhail, L. (2015). Impacts of Energy Shocks on US Agricultural Productivity Growth and Commodity Prices. A Structural VAR Analysis, Energy Economics,.

31. Wang, Y., Wu, C., & Yang, L. (2014). Oil price shocks and agricultural commodity prices, Energy Economics (2014),

Zhang, C. & Qu, X. (2015).The effect of global oil price shocks on China’s agricultural commodities, Energy,.