بررسی سطح توسعة اجتماعی و اقتصادی در روستاهای حاشیة دشت یزد- اردکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه

چکیده

نخستین قدم در برنامه­ریزی برای توسعة روستایی شناسایی وضع موجود روستاهاست؛ همچنین برای تخصیص اعتبارات و منابع میان این روستاها شناسایی جایگاه روستاها از نظر برخورداری از مواهب توسعة اجتماعی و اقتصادی ضروری است. برای رتبه­بندی روستاها بر اساس عوامل مختلف کشاورزی، بهداشت، زیربنایی، اداری و سیاسی، ارتباطات، خدمات، آموزش و فرهنگی و جمعیت، روش‌های متفاوتی وجود دارد. در این مطالعه، رهیافت تاکسونومی ‌عددی استفاده شده است که با تلفیق‌کردن شاخص­های مختلف درجة توسعه‌یافتگی روستاهای دشت اردکان-یزد را مشخص می‌کند. پژوهش حاضر وضعیت 48 روستای دشت اردکان-یزد را به روش تمام‌شماری روستاهای مشمول طرح‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌هادی در سال 1388 آمایش کرده است. روستاها بر اساس داده­های موجود طبقه­بندی شدند. این تحقیق نشان داد که هر روستا ممکن است در عوامل مختلف رتبه‌بندی­هایی به غیر از رتبة کل داشته باشد. روستاهای ترک‌آباد، محمدآباد و بفروئیه در رتبه­های اول تا سوم قرار گرفته­اند؛ همچنین نتایج نشان داد که روستاهای پرجمعیت لزوماً درجة توسعه‌یافتگی مناسبی نیز نخواهند داشت. این رتبه‌بندی­ها می­تواند مبنایی برای برنامه­ریزی در روستاها در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها