تحلیل رفتار کوتاه‎مدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران، رویکرد تکنیک‎های سری ‎زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی در این مطالعه، بررسی واکنش مصرف‌کنندگان گوشت مرغ نسبت به تغییرات درآمد و قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.  برای دستیابی به این هدف با استفاده از اطلاعات و آمار سال‌های 1353-1386 الگوهای پویای سری زمانی خودتوضیح‌برداری (VAR) و تصحیح خطای ‌برداری (VECM) برآورد شده است. تابع واکنش آنی (IRF) محاسبه­شده بیانگر آن است که مصرف گوشت مرغ در دوره‌های آتی بیشترین تأثیر را از میزان مصرف در دورة گذشته و حال می‌پذیرد؛ همچنین تکانة وارد بر قیمت در دورة اول به صورت کاملاً مشخص باعث کاهش مصرف این کالا می‌شود. این در حالی است که در دوره‌های دوم و سوم میزان اثرگذاری آن کاهش می­یابد و به صفر می‌رسد. نتایج روابط بلندمدت نیز گویای آن است که گروه گوشت‌های قرمز جانشین خوبی برای گوشت مرغ نیستند؛ بنابراین تغییر در قیمت گوشت قرمز نمی‌تواند  ابزاری مناسب در تنظیم قیمت گوشت مرغ در بازار محسوب شود؛ همچنین با توجه به کشش خودقیمتی کمتر از یک، میزان تقاضا برای گوشت مرغ این مادة غذایی را در عمل در گروه کالاهای ضروری قرار می‌دهد که با وجود افزایش قیمت آن مصرف‌کنندگان تمایل کمتری به کاهش مصرف آن دارند.

کلیدواژه‌ها