نقش بیمه در تولید محصول مرغ گوشتی: (مطالعة موردی شهرستان خوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی و مدرس دانشگاه پیام نور واحد خوی

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

وجود ریسک و نبود حتمیت در فعالیت‌های کشاورزی مانع بسیار مهمی در مورد پذیرش تکنولوژی‌های جدید و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان بخش مذکور تلقی می‌شود. بی‌اطمینانی موجود در میزان تولید، قیمت و در نتیجه درآمد کشاورزان بر اهمیت مدیریت ریسک‌های موجود می‌افزاید. بیمه یکی از استراتژی‌های مدیریت ریسک در تولید محصول مرغ گوشتی است که در این مقاله بررسی می‌شود. به همین منظور آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 41 واحد مرغداری گوشتی بیمه‌شده و بیمه‌نشده در شهرستان خوی برای دورۀ اول جوجه‌ریزی (تولید) سال 1388 جمع‌آوری و رفتار دو گروه بررسی شد. مقایسة خصوصیات اقتصادی– اجتماعی و فردی مرغداران در دو گروه بیمه‌شده و بیمه‌نشده نشان می‌دهد که این دو گروه از نظر میانگین تعداد نیروی کار شاغل در واحد، سن و وسعت خانوار مرغداران تفاوت معنی‌داری ندارند، ولی میانگین سابقة فعالیت بیمه‌شدگان بیشتر از بیمه‌نشدگان است؛ همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی و تابع تولید نشان می‌دهد که بیمه اثر معنی‌داری در انتقال تابع تولید و شیب آن نداشته است.

کلیدواژه‌ها