ضرورت بازنگری در برنامه ریزی درسی رشته کشاورزی با تاکید بر مشارکت اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه ضرورت بازنگری در برنامه ریزی درسی رشته کشاورزی با تاکید بر مشارکت اعضای هیأت علمی در فرآیند برنامه ریزی درسی انجام گردیده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می‌آید. جامعه آماری تحقیق شامل 158 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده‌ و دانشگاه‌های کشاورزی (دولتی) استان خوزستان بوده است که 113 نفر از آنها به طور تصادفی و متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی آن، آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن برای بخش‌های مشارکت برنامه ریزان و مخاطبین در برنامه‌ریزی درسی، کیفیت برنامه‌ریزی درسی و چالش‌های نظام‌برنامه‌ریزی درسی مطلوب به ترتیب (79/.، 88/. 71/.=α) محاسبه گردید. نتایج حاصله نشان داد که در رتبه بندی "میزان شایستگی گروه‌های مختلف برای مشارکت در برنامه ریزی درسی از دیدگاه پاسخگویان"، اعضای هیأت علمی بیشترین شایستگی را در این زمینه دارند. در اولویت بندی راهکارهای بالا بردن کیفیت برنامه‌های درسی رشته کشاورزی، "تدوین برنامه درسی حوزه تخصصی مبتنی بر اصول و روش های علمی و توسط متخصصین ذی‌صلاح" و "تناسب محتوای برنامه‌ی درسی رشته تخصصی با پیشرفت-های روز" بیشترین اهمیت را داشتند. نتایج آزمون t نیز نشان داد که اعضای هیات علمی با ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای متفاوت با هم در ارتباط با ضعیف بودن مطلوبیت نظام برنامه ریزی درسی توافق دارند و تفاوت آماری قابل ملاحظه‌ای میان آنها دیده نشد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد بین میل به مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی درسی دانشگاهی و "آشنایی هیأت علمی با اصول لازم جهت برنامه ریزی درسی دانشگاهی" و "تصور توانایی هیأت علمی جهت مشارکت در برنامه ریزی درسی دانشگاهی" و "میزان اطلاعات هیأت علمی در ارتباط با روند برنامه ریزی درسی دانشگاهی" رابطه مثبت و معنی داری در سطح 01/0، 05/0 درصد وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون f نیز نشان داد بین میزان اطلاعات اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی گوناگون تفاوت آماری معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها