تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر نگرش کشاورزان دربارة مدیریت آب زراعی مطالعة موردی: شهرستان شیروان و چرداول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر نگرش کشاورزان شهرستان شیروان و چرداول دربارة مدیریت آب زراعی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پژوهش میدانی از نوع پیمایشی، با انجام مصاحبه‌های حضوری و استفاده از پرسشنامه، به­دست آمده است. جامعة آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزان (بهره­برداران گندم­کار) شهرستان شیروان و چرداول (9250 نفر) بود که از این تعداد 192 نفر به روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی با استفاده از فرمول کوکران برای نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه­ای بود که روایی محتوایی آن با کسب نظر متخصصان مربوط و استادان دانشگاه و اعمال اصلاحات لازم به دست آمده است. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت و با بهره­گیری از نرم‌افزار SPSS ضریب آلفا کرونباخ برابر 8/0 به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد بین پارامترهای چگونگی عملکرد کشاورزان (در زمینة گندم آبی)، میزان تماس­های ترویجی، میزان استفاده از کانال­های ارتباطی، میزان مشارکت اجتماعی و دانش فنی بهره­برداران با متغیر نگرش کشاورزان دربارة مدیریت آب زراعی رابطة مثبت و معنی­داری وجود دارد، در حالی ­که بین میانگین­های نگرش کشاورزان دربارة مدیریت آب زراعی از نظر استفاده از خدمات ترویجی، عضویت در تعاونی­های تولید و تشکل­های روستایی اختلاف معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها