اثر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکدة اقتصاد وتوسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان، اعم از توسعه‌یافته یا در حال ‌توسعه، به روش‌های گوناگون این بخش را حمایت می‌کنند. در این مطالعه، اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر امنیت غذایی کشور در قالب الگوی VECM در دورة زمانی 1368-1388 بررسی شده ‌است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت سیاست‌های حمایتی دولت بر شاخص امنیت غذایی کشور در دورة تحت بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی حمایت‌های بخش کشاورزی، شاخص امنیت غذایی 005/0 درصد افزایش خواهد داشت؛ بنابراین هدف از اعمال سیاست حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت و بهره‌وری ضروری است؛ همچنین تشویق سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمة محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا باعث کاهش ریسک و نبود حتمیت درآمدی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیشتر و بهتر محصولات و افزایش حاشیة امنیت غذایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها