بررسی و تحلیل گرایش به خوداشتغالی در بین دانشجویان (مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تحلیل گرایش به خوداشتغالی و شناسایی ملزومات آغاز کسب‌وکار فردی در بین دانشجویان است و به بیان عوامل مؤثر بر گرایش به خوداشتغالی آن‌ها می­پردازد. این تحقیق از لحاظ پارادایم، جزء تحقیقات کمی؛ از نظر هدف، کاربردی و بر پایة راهبرد پیمایش استوار است. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل کلیة دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال تحصیلی 1390-1391 بوده است (تعداد: 1618) که 192 نفر از آن‌ها برای نمونة تحقیق انتخاب شدند و از تکنیک نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای گزینش تصادفی نمونه‌ها بهره‌ گرفته شده است. برای گردآوری داده­های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نتایج نشان داد گزینه‌های «استخدام در ادارات دولتی» و «راه­اندازی کسب‌وکار فردی» از دید 1/64 درصد و 8/43 درصد پاسخگویان گزینة مد نظر برای اشتغال بعد از پایان تحصیلات معرفی شده است. نتایج اولویت­بندی ملزومات خوداشتغالی و کارآفرینی در بین دانشجویان نشان داد که "برخورداری از منابع و امکانات فیزیکی تولید"، "برخورداری از آموزش تخصصی کسب‌وکار" و "داشتن تجربة کاری در زمینة مربوط" بالاترین اهمیت را داشته­اند ؛ هرچند سطح برخورداری از این‌ها در حال حاضر در بین پاسخگویان اندک است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که شش عامل: انگیزه‌های فردی و حرفه‌ای، مطلوبیت شغلی و حرفه‌ای، پیشرفت‌ حرفه‌ای و شغلی، نیازهای مالی و رفاهی، توانمندی فردی و سودمندی اجتماعی  72/78 درصد واریانس عوامل مؤثر بر گرایش به خوداشتغالی دانشجویان را بیان کردند.

کلیدواژه‌ها