تحلیل مؤلفه‌های کیفیت آموزش های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل مؤلفه‌های کیفیت آموزش­های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی بود. جامعة آماری آن را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده­های کشاورزی دانشگاه­های دولتی ایران (8541N=) تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 286 نفر از آن‌ها برای نمونه انتخاب شدند؛ سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه­ای با انتساب متناسب  مطالعه  شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند و با نرم‌افزار SPSS نسخة 19 و همچنین نرم­افزار LISREL نسخة 5/8 تجزیه­وتحلیل شدند. روایی صوری پرسشنامه با پانل متخصصان بررسی و کسب شد و برای تعیین میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (97/0). نتایج رتبه­بندی مؤلفه‌های کیفیت آموزش الکترونیکی کشاورزی نشان داد که مؤلفة فراگیر در بالاترین و مؤلفه ارزشیابی در پایین­ترین رتبه­ها قرار دارد. برای شناسایی مؤلفه‌های کیفیت آموزش­های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی از تحلیل عاملی اکتشافی وبرای بررسی شاخص برازش نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که مؤلفه­های کیفیت آموزش­های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی از پنج عامل مجزای طراحی- اجرا، آموزشگر، زیرساختی – پشتیبانی، مالی – سیاست‌گذاری و مدیریتی- ارزشیابی تشکیل شده است که این عوامل 59/69 درصد از واریانس کل متغیرها را بیان کرده­اند.

کلیدواژه‌ها