تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش نهاده در پروژة توسعة مشارکتی فناوری (PTD) (مطالعة موردی حوزة آبخیز منطقة هنام استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه مدیریت و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش نهاده در پروژة توسعة مشارکتی فناوری (PTD) در حوزة آبخیز منطقة هنام استان لرستان است­. پروژة تحقیقاتی توسعة مشارکتی فناوری، یکی از بخش­های طرح انعطاف معیشتی و بخشی از برنامة جهانی چالش آب و غذا (CP) است که دو مقولة بهره­وری آب و بهبود معیشت در مناطق نیمه‌خشک را به هم پیوند می‌دهد. تحقیق حاضر به روش پیمایشی انجام شد، جامعة آماری این تحقیق شامل 187 نفر از دست اندرکاران این پروژه است و از این میان 126 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای نمونة آماری انتخاب شدند و در نهایت 114 پرسشنامه جمع­آوری و تجزیه و تحلیل شد. در بخش کارگزاران پروژه 78 نفر با سرشماری انتخاب شدند و در نهایت 67 پرسشنامه جمع­آوری شد. روائی ظاهر و محتوای پرسشنامه را جمعی از استادان دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران و تربیت مدرس بررسی کردند و پایایی آن بین 89/0 – 94/0 به دست آمد. نتایج و یافته­ها نشان دادند که متغیر­ها در بخش دست‌اندرکاران شامل: پنج عامل مدیریت منابع آب، تسهیم هزینه، اشتغال‌زایی، توجه به جوانب ارگانیک و مبارزة مؤثر­تر با علف­های هرز است که در مجموع 43/65 درصد واریانس کل را بیان کرده است؛ همچنین نتایج در بخش کارگزاران نشان داد که چهار عامل مدیریت منابع انسانی- تولیدی، اجرائی، اعتباری و انعطاف پذیری در مجموع 02/80 درصد واریانس کل را بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها