تحلیل چالش های تجاری سازی تحقیقات از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشکدة کشاورزی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

چکیده

این تحقیق توصیفی- پیمایشی با هدف تحلیل چالش­های تجاری‌سازی تحقیقات در دانشکده‌های کشاورزی ایران انجام پذیرفت. جامعة آماری آن­ شامل اعضای هیئت­علمی دانشکده­های کشاورزی دولتی ایران (1837N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، تعداد 150 نفر برای نمونه انتخاب شدند. این پژوهش با رویکردی کمی انجام پذیرفت. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شدند و با نرم‌افزار SPSS نسخة 18 تجزیه­وتحلیل شدند. روایی پرسشنامه را پانل متخصصان بررسی کردند و برای تعیین میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (83/0 تا 92/0). یافته­های تحقیق نشان داد که در زمینة رتبه­بندی چالش­های تجاری­سازی از دیدگاه اعضای هیئت­علمی مورد بررسی، چالش­های آموزشی- اطلاع­رسانی و زیرساختی- حمایتی بالاترین رتبه­ها را به خود اختصاص داده است؛ همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چالش­های تجاری­سازی تحقیقات دانشکده­های کشاورزی هفت عامل مجزای زیرساختی– حمایتی، آموزشی، ارتباطی، فنی- تخصصی، سازمانی، مالی و سیاست‌گذاری دارد که این عوامل 40/57 درصد از واریانس کل متغیرها را بیان کرده­اند.

کلیدواژه‌ها