اعتبارسنجی مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

توسعة منابع انسانی یکی از راهکار‌های مؤثر افزایش بهره‌وری و استفادة بهینه از قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی و گروهی افراد، به‌ویژه اعضای هیئت علمی برای دستیابی به اهداف سازمانی است. هدف این پژوهشِ توصیفی-پیمایشی، اعتبارسنجی (تحلیل عاملی تأییدی) مؤلفه‌های لازم برای توسعة منابع انسانی (اعضای هیئت علمی) دانشکده‌های کشاورزی ایران بوده است. جامعة آماری تحقیق را اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1837=N) تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 284 نفر با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای برای نمونه تعیین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیئت­ علمی دانشگاه تهران و صاحب‌نظران مربوط تأیید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Lisrel8.54 تجزیه­وتحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که توسعة فردی، فرهنگی- اجتماعی، حرفه‌ای، سازمانی و آموزشی مؤلفه‌های اصلی توسعة اعضای هیئت ­علمی هستند؛ همچنین مقایسة مؤلفه‌های توسعة اعضای هیئت ­علمی نشان داد در زمینة توسعة فرهنگی- اجتماعی، توسعة حرفه‌ای، توسعة سازمانی و توسعة آموزشی اعضای هیئت ­علمی تفاوت معنی‌داری بین دانشگاه‌‌های بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد.

کلیدواژه‌ها