تحلیل رفتار فصلی و پیوستگی مکانی بازار (مطالعه موردی: بازار گوشت مرغ در ایران)

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

به واسطه معلوم نبودن وضعیت پیوستگی بازار گوشت مرغ در کشور و اهمیت آن در تعدیل عرضه، ثبات قیمت و اتخاذ سیاستهای مناسب پرداختن علمی به پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد و نیز تحلیل رفتار فصلی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در تحقیقات اقتصادی برخوردار می‌باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر شرایط پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد برای محصول گوشت مرغ با در نظر گرفتن رفتار فصلی قیمت آن در پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و تهران با استفاده از داده‌های سه‌ماهانه قیمت عمده فروشی درطی سالهای 88-1377 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از روش هم‌جمعی فصلی با کاربرد الگوی تصحیح خطای فصلی برداری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که سریهای قیمت گوشت مرغ از رفتار فصلی تبعیت می‌کنند و در بازار گوشت مرغ این استان ها، دو روند تصادفی مشترک وجود دارد که قیمت‌ها بر اساس آنها تعدیل می‌شوند. یافته‌های تحقیق مؤید آن است که در فراوانی بلندمدت و نیز در فراوانی فصلی شش‌ماهه، قانون قیمت واحد وجود ندارد ولی وجود پیوستگی جزیی در فراوانی‌های مذکور مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها