بررسی رضایت شغلی کارشناسان شاغل در شرکت های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی رضایت شغلی کارشناسان شاغل در شرکت‌های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان کرمانشاه و به روش توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 388 نفر از کارشناسان شرکت‌های خدمات مشاوره‎ای مستقر در ده دهستان شهرستان کرمانشاه است که به روش نمونه گیری طبقه ای کاملاً تصادفی تعداد 179 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است که به این منظور از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی دانشگاه مینوسوتااستفاده گردید. ضریب پایایی این پرسشنامه 9/0 است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که 9/17 درصد از کارشناسان از شغل خود رضایت خیلی خوبی دارند. 2/30 درصد در حد خوب و 34 درصد در حد متوسطی از شغل خود راضی هستند و 9/17 درصد نیز از شغلشان ناراضی اند. نتایج مقایسه میانگین ها با آزمون t نشان داد که مردان در مقایسه زنان و همچنین کارشناسان شاغل در مناطق آبی در مقایسه با کارشناسان شاغل در مناطق دیم و نیز کارشناسان دوشغله از شغل خود راضی ترند. آزمون همبستگی اسپیرمن هم مشخص نمود که سن کارشناسان با رضایت شغلی آنها رابطه مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها