عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل‌های آب‌بران (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زنجان)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، واحد کرج

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش توصیفی- پیمایشی با هدف بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل‌های آب‌بران به انجام رسید. جامعه آماری آن شامل کشاورزان بخش مرکزی شهرستان زنجان (1435N=) بوده است که تعداد 329 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. روش آلفای کرونباخ به‌منظور تشخیص پایایی ابزار تحقیق استفاده شد (87/0 تا 91/0) و روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از چندین تن از اساتید دانشگاه تهران و کارشناسان مربوطه تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل‌های آب بران و متغیرهای میزان مشارکت رسمی، میزان مشارکت غیررسمی، تمایل کشاورزان به مشارکت در تشکل‌های آب بران، سطح تحصیلات، مساحت اراضی آبی و مدت عضویت در شرکت تعاونی روستایی رابطه مثبت و معنی‌داری در سطوح یک و پنج درصد وجود داشت. همچنین بین این متغیر و سن، سابقه کار کشاورزی و میزان درآمد سالیانه رابطه منفی و معنی‌داری در سطح یک درصد وجود داشت. در تحلیل رگرسیونی گام به گام نیز به ترتیب پنج متغیر مشارکت غیر رسمی، سن، مشارکت رسمی، سابقه کار کشاورزی و مساحت اراضی آبی وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود 8/77 درصد از واریانس متغیر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل‌های آب‌بران را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها