تحلیل مولفه‌های پیش برنده در توسعه واحدهای گلخانه‌ای (مطالعه موردی شهرستان ورامین)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از گزینه‌های مناسب در جهت تجاری و رقابتی شدن بخش کشاورزی و حضور فعال آن در بازارهای جهانی توسعه واحدهای تجاری بهره‌برداری گلخانه‌ای می‌باشد. تنوع اقلیمی، نیروی کار فراوان، دانش فنی تولید و وجود انرژی ارزان، زمینه‌های مناسبی برای توسعه واحدهای گلخانه‌ای در ایران می‌باشند. هدف پژوهش حاضر تحلیل مولفه‌های پیش‌برنده در توسعه واحدهای گلخانه‌ای بود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش از نوع پیمایشی و نمونه آماری آن، 90 نفر از گلخانه‌داران واحدهای تولیدی گلخانه‌ای بوده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بوده که پایایی و روایی محتوایی آن با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا (82/0) و نظر‌خواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تایید شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS به‌عمل آمده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داده است که مولفه‎های اعتباری- مالی، فنی- تکنولوژی، فردی- حرفه ای و زیرساختی - حمایتی دولت مهم‌ترین مؤلفه‌های پیش‌برنده در توسعه واحدهای گلخانه‌ای بوده‌اند که در مجموع 07/83 درصد واریانس را تبیین نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها