واکاوی ادراک و انتظارات دانشجویان کشاورزی از اشتغال پذیری رشته های کشاورزی در دانشکده های کشاورزی غرب کشور

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی اجتماعی، دانشگاه رازی

چکیده

این مطالعه‌ی توصیفی- همبستگی، با هدف کلی واکاوی ادراک و انتظارات دانشجویان کشاورزی از اشتغال پذیری رشته های کشاورزی در دانشکده‌های کشاورزی غرب کشور انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانشجویان سال آخر گرایش‌های مختلف
دانشکده‌های کشاورزی غرب کشور (شامل: کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و لرستان) تشکیل دادند (979 =N). حجم نمونه با استفاده از جدول (2001) Bartlett et al. 274 نفر تعیین گردید. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. بر اساس یافته‌ها، میزان اشتغال پذیری ادراک شده ی دانشجویان کشاورزی از رشته‌ی خود، در حد متوسطی ارزیابی گردید. بین سابقه‌ی کار کشاورزی در مزرعه، انتظارات تحصیلی، دیدگاه دانشجویان نسبت به دانشکده‌ی محل تحصیل خود و میزان وجود مهارت‌های آمادگی شغلی آنان با میزان اشتغال‎پذیری ادراک شده، رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار و بین طبقه ی اجتماعی با متغیر مذکور، رابطه‌ی منفی و معنی‌داری به دست آمد. برنامه‌ریزی و سازماندهی، توانایی کار با اینترنت، سواد اطلاعاتی، سواد رایانه ای، آشنایی با ابزار تولید و اشاعه دانش، درک موضوعات بین المللی، کارآفرینی، آگاهی سازمانی، آشنایی با زبان انگلیسی و تجربه‌ی شغلی از جمله مهارت‌هایی بودند که میزان وجود آن‌ها در دانشجویان در حد کمی برآورد شد.

کلیدواژه‌ها