ارزیابی سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تخم مرغ در ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تخم مرغ طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه اقتصادی دوره زمانی 87-1368 مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر حمایت با استفاده از شاخص‌های برآورد حمایت از تولیدکننده و برآورد حمایت از مصرف‌کننده (PSE و CSE) محاسبه شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند در برنامه های اول، سوم و چهارم توسعه اقتصادی از تولیدکنندگان تخم مرغ حمایت شده در حالی که در برنامه دوم مالیات پنهان اخذ شده است. همچنین حمایت‌های بودجه‌ای دولت از تولیدکنندگان تا برنامه‌ سوم توسعه روندکاهشی داشته و در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه قبلی افزایش یافته است. در بین حمایت‌های بودجه‌ای دولت، بیشترین مقدار حمایت (62 درصد در کل برنامه‌های توسعه) مربوط به یارانه انرژی است. که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان به میزان قابل توجهی کاهش یافته و هزینه‌های تولید افزایش خواهد یافت که لازم است سیاست‌های مناسبی در جهت کاهش هزینه‌های ناشی از حذف یارانه‌ها اندیشیده شود. افزون براین، نتایج نشان دادند که میانگین شاخص حمایت درصدی
مصرف کنندگان در همه دوره مورد بررسی مثبت بوده و بیشترین حمایت از مصرف‌کنندگان در برنامه دوم توسعه و برابر با 79 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها