عوامل مؤثر بر دانش کشاورزان زعفران‌کار شهرستان تربت جام درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی، شناسایی عوامل مؤثر بر دانش کشاورزان زعفران‌کار درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران است. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای بود که روایی و پایایی آن تأیید گردید. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان زعفران‌کار شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی در سال زراعی 88-1387 است (2253N=) که از این میان، تعداد 169 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند و در نهایت، 152 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (152n=). یافته‌های توصیفی تحقیق نشان می‌دهند که دانش فنی اکثریت کشاورزان (78 نفر یا 30/51 درصد) درباره زعفران در سطح "متوسط" است. همچنین، این نتایج نشان دادند که بیشترین و کمترین دانش فنی کشاورزان، به ترتیب، در زمینه‌‌های آشنایی با عملیات برداشت و با ارقام مناسب و آماده‌سازی بذر است. نتایج حاصل از یافته‌های استنباطی نشان داد که بین برخی از ویژگی‌های فردی و زراعی کشاورزان با دانش فنی آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی متغیر‌های "استفاده از منابع اطلاعاتی درباره زعفران‏، سطح تحصیلات، دسترسی به نهاده‌های کشاورزی و اعتبارات، اندازه مزرعه و بالاترین عملکرد سالانه" توانایی تبیین 5/78 درصد از تغییرات دانش فنی کشاورزان درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها