شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاروزی، دانشگاه تهران

4 عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کل کشور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبینی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق را 170 نفر از محققان مراکز و موسسات تحقیقات ملی کشاورزی تشکیل می‌دادند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان ، تعداد 120 نفر از آنان از طریق نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. اعتبار (روایی) پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از مقیاس‌های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 75/0) بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران در شش عامل رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، آموزشی و توسعه حرفه‌ای، تسهیم مقررات و قانونگذاری، سیاستگذاری و حمایتی، تامین مالی و نهادسازی و زیرساختی قرار می‌گیرند که این شش عامل در مجموع در حدود 6/68 درصد واریانس را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها