بررسی اثر توزیع درآمد روستایی بر رشد بخش کشاورزی: رویکرد پنل غیر خطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران

2 دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

براساس ادبیات جدید، بهبود توزیع درآمد موجب رشد اقتصادی است. با توجه به این موضوع و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، در این مطالعه تاثیر توزیع درآمد روستایی بر رشد بخش کشاورزی به­صورت پویا و غیرخطی در استان­های ایران طی دوره 1394-1386 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، پس از تایید وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن، از مدل پانل غیرخطی خودرگرسیون باوقفه‌های توزیعی برای تحلیل اثرات نامتقارن استفاده شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که شوک‌های مثبت نابرابری درآمد روستایی اثر مثبتی بر رشد بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه‌مدت دارد. همچنین، شوک‌های منفی نابرابری درآمد روستایی در کوتاه‌مدت اثر منفی و در بلندمدت اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. براساس نتایج به­دست آمده، اثر شوک­های مثبت از اثر شوک­های منفی بزرگتر می‌باشد که حاکی از تأثیر مثبت نابرابری درآمد بر رشد بخش کشاورزی و سازگاری نتایج به­دست آمده با دیدگاه قدیم ادبیات دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر شاخص قیمت مصرف‌کننده و مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی به ترتیب منفی و مثبت است. همچنین، اثر مالیات بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه‌مدت مثبت و در بلندمدت منفی است.

کلیدواژه‌ها


  1. Abounoori, E. & Farahati, M. (2016). The Structure of Production and Income Distribution in Iran. Quarterly Journal of Economic Modeling, 9 (32),1-23) In Farsi).
  2. Alesina, A. & Perotti, R. (1996). Income Distribution, Political Instability and Investment. European Economic Review, 40, 1203-1228.
  3. Alam, M.I. & Quazy, R.M. (2003). Determinant of Capital Flight:an Econometric Case Study of Bangladesh. Review of Applied Economics, 17, 85-103.
  4. Anand, S. & Kanbur, R. (1993). The Kuznets Process and the Inequality-Development Relationship. Journal of Development Economics, 40, 25-52.
  5. Aghion, P., Caroli, E. & Garcia-Penalosa, C. (1999). Inequality and Economic Growth; The Perspective of the New Growth Theories. Journal of Economic Literature, 37(4),1615-1660
  6. Ahluwalia, MS. (1976). Inequality, Poverty and Development. Journal of Development Economics, 6, 307-342.
  7. Calderon, C. & Serven, L. (2003). Macroeconomic Dimensions of Infrastructure in Latin America, Presented at the Fourth Annual Stanford Conference on Latin American Economic Development
  8. Calderon, C. & Chong, A. (2004). Volume and Quality of Infrastructure and the Distribution of Income: An Empirical Investigation, Review of Income and Wealth, 50, 87-105.
  9. Dastidar, A.Gh.(2012). Income distribution and structural transformation: Empirical evidence from developed and developing countries. Seoul Journal of Economics, 25(1), 25-56) In Farsi).

10. Estache, A., Foster, V. & Wodon, Q. (2002). Accounting for Poverty in Infrastructure Reform: Learning from Latin America’s Experience. WBI Development Studies, Washington, DC: The World Bank.

11. Fan, S., Zhang, L.& Zhang, X.(2002). Growth, Inequality and Poverty in Rural China ,ww.ifpri.org

12. Fleisher, B., Li, H., & Zhao, M. Q. (2010). Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China. Journal of Development Economics, 92, 215–231. doi:doi :10.1016/j.jdeveco .2009 .01.010

13. Galor, O. & Zeira, J. (1993). Income Distribution and Macroeconomics. The Review of Economic Studies, 60(1), 35-52.

14. Kahya, M. (2012). Structural Change, income distribution and poverty in asean-4 countries. School of Economics and Management, LUND University

15. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. American Review, 45(1), 1-28.

16. Khaledi, K.  & Sadr Alashrafi S.M. (2005), Study The Relationship Between Growth Rate of Agriculture Setor and Income Diatrubtion in Rural Area of Iran. Quarterly Journal of Agricultural Sciences, 11(2), 25-40) In Farsi).

17. Khaledi, K., Yazdani, S. & Haghighatnezhad shirazy A. (2009). The Effect of Agriculture Investment on Rural Poverty Alleviation in Iran. Iranian Journal of Economic research, 11(35),205-228.

18. Karami, E.A., Nasrabadi, A. & Rezai Moghaddam, K. (2000). Consequence of Sprinkler Irrigation Diffusion on the Rural Poverty and Inequalities. Quarterly Eqtesad-e Keshavarzi va Towse’e, 8(3), 163-186) In Farsi).

19. Lopez, H. (2004). Macroeconomics and Inequality. The World Bank Research Workshop, Macroeconomic Challenges in Low Income Countries, October

  1. 20.  Mehregan, M., Musai, M. & Keihani Hekmat, R. (2008). The Economic Growth and Income Distribution in Iran. Social Welfare Quarterly, 7(28), 57-87) In Farsi).

21. Murphy, K. M., Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1989). Income Distribution, Market Size and Industrialization, Quarterly Journal of Economics, 104 (3): 537-564.

22. Myrdal, K. G. (1973). Equity, Growth and Social Justice, World Development.

23. Persson,T. and Tabellini,G.(1994). Is Inequality Harmful for Growth? American Economic Review, 84,601-621.

24. Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001), Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289–326.

25. Permeh, Z.  & Dabagh, R. (2003). A Study of Income Distribution in Iran Social Accounting Matrix. Quarterly Iranian Journal of Trade Studies (IJTS) ,7(27),139-167) In Farsi)

26. Ram, R. (1988). Economic Development and Income Inequality: Further Evidence on the U curve Hypothesis. Word development, 16(11), 1371-1375.

27. Ravallion, M. & Datt, G. (2002). Why Has Economic Growth Been More Pro-Poor in Some of India than Others?. Journal of Development Economics, 68, 381-400.

28. Salami, H. & Ansari, V. (2009). The Role of Agriculture in Job Creation and Income Distribution: A path Decomposition Analysis. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2-40(3), 1-20) In Farsi).

29. Salami, H. & Ansari, V. (2014). Analysis of demand side policies on the growth of Agricultural Products in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research,45(1),1-22) In Farsi)

30. Salami, H., Ansari, V. & Saleh, I. (2011). Sources of Output Growth in Iranian Agriculture: An Input-Output Analysis. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42(1), 1-17 (In Farsi).

31. Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2011). Modeling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework, Mimeo

32. Todaro, M. P. (1997). Population Growth and Economic Development: Causes, Consequences, and Controversies. In M.P.Todaro (Ed.), Reflections on Economic Development: The selected essays of Michael P. Todaro. Aldershot, Hants, Edward Elgar

33. Torkamani, J. & Jamalimogadam, E (2006). Effects of Government Expenditure on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran, Iranian Journal of Economic research, 7)25(,153-174.

34. ValerioMendoza, C.M. (2017). Infrastructure Development, Income Inequality and Sustainability the People’s Republic of China, ADBI Working Paper Series, No.713

Xiaolu, W. (2006). Income Inequality in China and its Influencing Factors. Research Paper. UNU-WIDER No. 2006/126. ISBN 9291909106