بررسی اثر تغییرات تولید محصولات خام کشاورزی بر تولید محصولات غذایی فرآوری شده (تحلیلی در چارچوب جداول داده- ستانده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

تولید در بخش کشاورزی همواره با نوساناتی مواجه است. از آنجا که بخش کشاورزی تأمین­کننده نهاده بسیاری از بخش­های اقتصادی است، نوسانات تولید در این بخش به بخش­های وابسته منتقل می­شود و تولید آنها را دچار نوسان می­گرداند. نظر به­اینکه صنایع غذایی و آشامیدنی از عمده­ترین صنایع وابسته به بخش کشاورزی است، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تغییرات تولید در زیربخش­های کشاورزی (زراعت، باغداری، دام و طیور، پرورش آبزیان و جنگلداری) بر تولیدات صنایع غذایی و آشامیدنی است. به این منظور، از الگوی عرضه محور گش مبتنی بر جدول داده- ستانده به عنوان چارچوب تحلیلی بهره گرفته شده است. همچنین، به­منظور بررسی روند تاثیر تغییرات تولید بخش کشاورزی بر صنایع غذایی در سه دهه گذشته از جداول داده- ستانده سال­های 1365، 1370 و 1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییر در تولید زیر بخش­های کشاورزی، تولید محصولات غذایی و آشامیدنی را بیش از تولید سایر بخشها تحت تاثیر قرار می­دهد. بررسی تغییر در ارتباط بین زیر بخش­های کشاورزی و صنایع غذایی نشان می­دهد که در طول سال­های مورد بررسی، این ارتباط در مورد زیر بخش ماهی و سایر آبزیان بیشتر شده است. در مورد زیر بخش محصولات دامی و طیور ارتباطات ثابت بوده در حالی­که سایر زیر بخش­های کشاورزی کاهش ارتباط با بخش صنایع غذایی و آشامیدنی را تجربه کرده­اند. از یافته­ها چنین نتیجه­گیری می­شود که برای خلق ارزش بیشتر از تولیدات محصولات زراعی و باغی، توسعه صنایع غذایی مرتبط تر با این محصولات می­بایست به­صورت جدی­تری مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


  1. Ansari, V. (2009). Specifying the sources of output growth and determining the economic sectors with priority in investment in Iran: input-output and social accounting matrix approaches. Ph.D. dissertation, University of Tehran, Iran. (In Farsi).
  2. Ansari, V. & Salami, H. (2014). Analysis of demand side policies on the growth of Agricultural Products in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45 (1), 1-22 (In Farsi).
  3. Ansari, V. & Salami, H. (2016). Decomposition of the effect of technological change on output growth in Iranian agricultural sector: A structural decomposition analysis. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46 (4), 765-782 (In Farsi).
  4. Banouei, A., Momeni, F., Amadeh, H., Zakeri, Z. & Karami, M. (2012). Measurement of decrease of agricultural output to the total output in the framework of supply-driven SAM. The journal of Economic policy, 4 (7), 1-30 (In Farsi).
  5. Banouei, A. (2012). The effects of decrease in agricultural output on the output of the other sectors in the framework of mixed models with emphasis on the conventional and specific situations. Agricultural Economics and Development, 20 (79), 155-186 (In Farsi).
  6. Cho, Ch. J. (2017). A note on distortions from estimating the regional impacts of exogenous changes in output. Economic Systems Research, 29 (3), 418-429.
  7. Eiser, D. & Roberts, D. (2002). The employment and output effects of changing patterns of afforestation in Scotland. Journal of Agricultural Economics, 53, 65-81.
  8. Fernandez–Macho, I., Gallastegui, C., & Gonzalez, P. (2008). Economic impacts of TAC regulation: a supply – driven SAM approach. Fisheries Research, 90, 225-234.
  9. Hatamifard, S. (2012). Factors affecting the low performance of food processing and complementary industries: a case study, Zanjan province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42 (3), 413-421 (In Farsi).

10. Kershner, K. & Hubacek, K. (2009). Assessing the Suitability of Input-Output Analysis for Enhancing Our Understanding of Potential Economic Effects of Oil Peak, Energy, 34:284-290.

11. Kwak, S. J., Yoo, S. H. & Chang, J. I. (2005). The Role of the Maritime Industry in the Korean national economy: An Input–Output Analysis, Marine Policy, 29, 371–383.

12. Miller, R. E. & Blair, P. D. (2009). Input–Output Analysis. Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York.

13. Salami, H., Sadat Barikani, H., & Naeini, N. (2011). Can agriculture be considered a key sector for economic development in an oil producing country? The case of Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 14(1), 1-10.

14. Yoo, S. H. & Yang, C. Y. (2010). Role of water utility in the Korean national economy. International Journal of Water Resources Development, 15(4), 527–41.

15. Yoo, S. H. & Yoo, T. H. (2009). The role of the nuclear power generation in the Korean national economy: An input output analysis. Progress in Nuclear Energy, 51, 86-92.