بررسی تأثیر استراتژی‌های رقابتی، ادراک از محیط پویا و جهت‌گیری بازار بر عملکرد با تعدیلگری زیرکی بازار (مورد مطالعه صنعت لبنیات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهای کاربردی به ‌منظور ایجاد فهم مناسب از بازار، رقبا و مشتریان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-علّی است. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیات بین متغیرها توسعه داده شد و جهت بررسی فرضیات پژوهش، مدل معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری مدیران و کارکنان فروش شرکت‌های لبنی شهر مشهد است. از این رو نمونه‌ای برابر با 226 نفر بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع‎آوری داده‎ها از پرسشنامه استفاده شد، پایایی پرسشنامه به‌وسیله آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با استفاده از روایی سازه (هم‎گرا) و روایی واگرا مورد تأیید قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان داد که راهبرد‌های رقابتی بر جهت‌گیری و عملکرد بازار تأثیرگذار است. هم‌چنین نقش  زیرکی بازار در روابط بین ادراک از محیط و جهت‌گیری بازار با عملکرد بازار مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. Asgarnezhad Nouri, B., Sanayei, A., Fathi, S., & Kazemi, A. (2014). Meta-Analysis of Mediating Role of Sample Attributes in Relationship between Marketing Activities and Organizational Performance. Management Research in Iran (Scientific Research Quarterly), 8 (1), 151-169.
 2. Chin, C-H., Lo, M-C. & Ramayah, T. (2013). Market Orientation and organizational performance: the moderating role of service quality.Sage open. 3: 1-14.
 3. Faryabi, M., Tajvidi, R., & Tajvidi, M. (2011). Invetigate the relationship between market orientation and competitive advantage in the Iran teractor manufacturing Industries. Iranian Journal of Farasoye Modiriat, 5 (17), 131-160.
 4. Floyd, S.W. & Lane, P.E. (2000). Strategizing through out the organization: managing roleconflictin strategic renewal. Acad Manage Rev, 25(1), 54–77.
 5. Gary, M.S., Kunc, M., Morecraft, J. D.W. & Rockart, S.F. (2008). System dynamics and strategy. System dynamics review, 24(4), 407-429
 6. Haji poor, B., Darzian Azizi, A., & Shamsi Gooshki, S. (2012). Investigating the impact of product- market strategy and the marketing capabilities of the firm on market performance. Journal Management system, 4 (7), 54-87. (in persian).
 7. Hanzaee, K. H., Nayabzadeh, S., & Jalaly, M. (2012). The effect of  market orientation, innovation and customer loyalty of firm’s performance: A case study of Islamic clothing manufacturing company. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2, 3225-3234. (in Farsi).
 8. Ho, L., A. (2011). Mediating , learning , organizational  innovation and performance. Industrial Management & Data systems, 111, 113-131.
 9. Homburg, C., & Pflesser, C. (2000). A multilayer model of market orientation organizational culture: Measurement issues and performance outcomes. Journal of Marketing Research, 37, 449-462.
 10. Hosseinzadeh, M., Gholami, F. (2015). Market Sensing Capability, Export Strategy and Their Impacts on Export Performance Improvement (Case study: Exporters of Tile & Ceramic). Iranian Journal of Trade studies (IJTC) Quarterly, 19 (73), 125- 144. (in Farsi)
 11. Hosseinzadeh, M., Habibi, M., & heydari, V. (2015). The effect of marketing capabilities on sense-making and shaping the creative and timely marketing strategy. Journal of New Marketing Research, 5 (1), 107-128. (in persian).
 12. Huff, J.O., Huff, A.S., & Thomas, H. (1992). Strategic renewal and the interaction of cumulative stress and inertia. Strateg Manage J, 13(special issue), 55–75.
 13. Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Kylaheiko, K. (2005). Enterpreneurial orientation, dynamic capabilities and international performance. Journal of international enterpreneurship, 3, 223-243.
 14. Jimenza, D., Jimenez. V.R.S., & Espallardo., M. H. (2008). Fostering innovation, The role of market orientation and organizational learning. European Journal of Innovation Management, 11 (3), 389-412.
 15. Karampour, A., Sharifi, k., & Safabakhsh, s., (2012). Designing a Model for Assessing the Effects of Resource-Based Approach on Export Performance Based on Cost Leadership Strategy in Non Metal Mineral Industry.Journal of Business Management, 4 (12): 113-128. (in Farsi).
 16. Kenneth, W. G. F., Inman, R. A., Brown, G., & Willis, T. H. (2005). Market orientation: Relation to structure and per- formance. Journal of Business & Industrial Marketing, 20, 276-284.
 17. khoddami, S., Khodadad Hoseini, S.H., Moshabaki, A., & Azar, A. (2012). Desisgning customer agility model based on dynamic capabilities: Effect of IT Competence, Entrepreneurial Alertness and Market Acuity. Journal of New Marketing Research. 2 (1), 1-24. (in Farsi).
 18. Kohli, A.K., & Jaworski, B., J. (1990). Market Orientation: the construct, research proposition, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18.
 19. Lashkary, M., Samy, A., & Ershadi, Z. (2015). The effect of Internal Strategic Factors on the financial Performance of manufacturing industries listed in Tehran stock exchange. Strategic Management Study, 17, 39-50. (in Farsi).
 20. Li, D.-Y. & Liu, J. (2012). Dynamic capability, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Journal of business research, 65 (1), -7.
 21. Lin, Ch.-H., Peng, Ch.-H., & Kao, D.T. (2008). The innovativeness effect of market orientation and learning orientation on business performance. International Journal of Manpower, 29 (8), 752-772.
 22. Martin, J.H., & Grbac, B. (2003). Using supply chain management to leverage a firm’s market orientation. Industrial Marketing Management, 32, 25-38.
 23. Matsuno, K.,  Mentzer, J.T.,  & Ozsomer, A. (2002). The effects of entrepreneurial proclivity and market orientation on business performance. Journal of Marketing, 66(3), 18-32.
 24. Mohammadian, M.  Allahverdi, M. & Salimi, A. (2014). The impact of export market orientation and competitive advantage on export performance (case study: The Study of Exemplary Exporters of Iran Selected in 2012. Journal of Business Management, 5(4), 61-78.
 25. Morgan, R.E., & Berthon, P. (2008). Market orientation. Generative Learning, Innovation Strategy and business performance Inter-relations in bioscience firms. Journal of Management Studies, 45(8), 1329-1353.
 26. Naghizadeh, M., Seydnaghavi, M.A.  & Ehsani, R. (2013). The Effect of Dynamic Capabilities on Product Innovation Capability in Iranian Pharmaceutical Firms. Innovation Management Journal, 2(3): 27-51. . (in Farsi).
 27. Narver, J.C., & Slater, S.F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability, Journal of Marketing, 54, 20-35.
 28. Osman, M.H.M., Rashid, M.A., Ahmad, F.S., & Rajput, A. (2011). Market orientation–A missing link to successful women entrepreneurship in developing countries: A conspec-tus of literature. International Journal of Academic Research, 3 (4, pt.1), 232-236.
 29. Peters, L.D., & Fletcher, K.P. (2004). Market-based approach to understanding communication and team working: A multi- disciplinary literature review. Academy of Marketing ScienceReview, 2, 1-20.
 30. Ramayah, T.,  Samat, N. & Lo, M.C. (2011). Market Orientation service quality and organizational performance in service organizations in Malaysia. Asia-Pacifice Journal of Business Adminstration, 3, 8-27.
 31. Rapp, A., Beitelspacher, L.S., Schillewaert, N., & Baker, T.L. (2012). The differing effects of technology on inside vs. out- side sales forces to facilitate enhanced customer orientation and interfunctional coordination. Journal of Business Research, 65, 926-936.
 32. Reimann, M., Schilke, O.Th., & Jacquelyn, S. (2010). Customer relationship management and firm performance. The mediation role of business strategy. J. Acad. Mark. Sci., 38, 326-346.
 33. Rezaie Dolat Abadi, H., & Alian, M. (2015). The effect of entrepreneurial orientation and competitive strategy on market orientation in order to improve performance and create sustainable competitive advantage. Journal of Enterpreneurship Development, 8 (1), 81-100.
 34. Ritson, N. (2013). Strategic management. The ebook company, Bookboon.com. 2nd edition. Isbn 978-87-403-0506-7.
 35. Roberts, N., & Grover, V. (2012). Investigating firms customer agility and firm performance: The importance of aligning sense and respond capabilities. Journal of Business Research. 65 (5): 579-585.
 36. Roth, A. V. (1996). Achieving strategic agility through Economics of Knowledge, Strategy and Leadership. Formerly planning review, 24 (2), 30-37.
 37. Smit, H T. J., &Trigeoris, L. (2012). Strategic Investment: Real Options and Games. Prict. Princeton University press.
 38. Subramanian, R., Kumar, K., & Strandholm, K. (2009). The role of organizational competencies in the market-orientation-per-formance relationship: An empirical analysis. International Journal of Commerce and Management, 19, 7-26.
 39. Thomas LG, & D'Aveni, R. (2009). The changing nature of competition in the US manufacturing sector 1950–2002. Strateg Organ. 7(4):387–431.
 40. Ulaga W., & Eggert A. (2006). Value-based differentiation in business relationships: gaining and sustaining key supplier status. J Mark, 70(1), 119–36

Walley, A. (2010). Strategic Marketing. Ventus pubication APS. Download free ebooks at bookbon.com.